Събития Събития

Обществени консултации на ЕК по директивата за енергийна ефективност


С Европейската Зелена сделка ЕС увеличава амбицията си към климата и се стреми да стане първият неутрален за климата континент до 2050 г. В този контекст Европейската Комисия обеща да преразгледа съответното съществуващо законодателство и да го преразгледа, когато е необходимо.

Като част от този процес Комисията ще преразгледа и директивата за енергийна ефективност. Като първа стъпка Комисията публикува за обществена консултация комбинирана оценка на пътната карта и оценка на въздействието. Оценката ще преразгледа адекватността на директивата с оглед на съществуващите цели, политики и мерки за енергийна ефективност, заложени в националните планове Енергетика-Климат като се вземе предвид по-високата цел за климата.

Целта на тази консултация е да се съберат мненията на заинтересованите страни и експертите на държавите-членки.

Обществената консултация, която е отворена за седем седмици и приключва на 21 септември 2020 г., може да бъде намерена на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
В допълнение, паралелно с това е започнала оценка на въздействието от началото на преразглеждането на Директивата за възобновяема енергия. Периодът за обратна връзка е същият като за Директивата за енергийна ефективност - до 21 септември 2020 г.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001

 

EEA_grants.png

    

 

Пресконференция за стартиране на проекта на АУЕР по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Днес (09 юли 2020) в АУЕР се проведе пресконференция за обявяване на стартирането на изпълнението на проект BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи", финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът се изпълнява от Агенция за устойчиво енергийно развитие в партньорство с Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/.
На пресконференцията беше представена информация за основните цели на проекта, дейностите, които предстои да се извършат и очакваните резултати. Повече информация за проект BGENERGY-1.001-0001 може да бъде намерена в рубрика Проекти на Интернет страницата на АУЕР, а със записа на проведената пресконференция може да се запознаете на Фейсбук страницата ни на следния линк: https://www.facebook.com/1031435726878852/videos/292460892095892

 

Уебинар: "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност"

     Онлайн конференция (уебинар) на тема "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност" ще се проведе на 25 юни 2020 г., от 11 ч.
   

     Организатори са Българската стопанска камара и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в рамките на проект Проект BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Участието е без такса, но с предварителна регистрация. На посочения от Вас в регистрационната форма електронен адрес ще Ви бъде изпратена информация за достъп през онлайн платформата.

ПРОГРАМА

11:00-11:05 Представяне на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“ и резултатите до момента
Камен Колев, БСК
11:05-11:15 Измерение Енергийна ефективност в Националния план Енергетика-Климат и Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в страната
Цветомира Кулевска, АУЕР
11:15-11:30 Добри практики в областта на енергийната ефективност.
Здравко Георгиев, СОФЕНА
11:30-11:45 Анализ на използването на договори с гарантиран резултат (ESCO договори) за индустриални потребители
Здравко Георгиев, СОФЕНА
11:45  Въпроси и дискусия

 

              SEDA_LOGO.jpg                                                                               AEA_logo.jpg

Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия бяха обсъдени на виртуална експертна среща.

В рамките на дългогодишното сътрудничество между АУЕР и Австрийската енергийна агенция на 29 май се проведе on-line среща за представяне и обсъждане на Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия. Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., се изготвя от всички страни-членки, съгласно изискванията на чл. 2а от Директивата за енергийните характеристики на сградите. Разработването им се счита за основен инструмент за постигането на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, безопасна, енергийно ефективна, модернизирана и високотехнологична среда на живот с активно участие на потребителите за ефективно използване на енергия, управление на производството и потреблението на енергия в сградите и професионално управление на сградния фонд.
От австрийска страна в срещата взеха участие, освен екипът на Австрийската енергийна агенция, представители на отдел „Енергийна ефективност и сгради“ в Австрийско федерално министерство за действие по климата, околна среда, енергия, мобилност, иновации и технологии (BMK) и на катедра „Строителна физика“ в Австрийски институт по строителна техника.
По време на срещата бяха представени и обсъдени различни аспекти от националните стратегии на двете страни, сред които характеристиките на сградния фонд, енергийно потребление и енергиен микс на сградния сектор, пакети от мерки за енергоспестяване, използвани модели при определянето на пътната карта за обновяване на сградния фонд, индикатори за напредъка и оценка на резултатите от прилагането на стратегическите политики и мерки, връзката на Стратегиите с целите, поставени в Националните планове Енергетика-Климат и много други.

Шесто издание на конференцията BEHAVE 2020 - 21-23 октомври 2020 г.


Европейската енергийна мрежа (EnR), съвместно с Копенхагенски център за енергийна ефективност и UNEP DTU Partnership (част от Техническия университет на Дания) организират шестото издание на конференцията BEHAVE 2020. Фокусът на събитието тази година е върху прилагането на поведенческите разбирания в енергийната ефективност. Като важна конференция за националните енергийни агенции в Европа, BEHAVE предоставя уникален форум за политиците, академичните среди, индустрията и практиците да споделят идеи и опит в насърчаването на ефективни решения за подобряване на енергийната ефективност и смекчаване на влиянието върху климата.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ - 21-23 октомври 2020 г.

МЯСТО – Копенхаген, Град на ООН

Фокусни области:

Интегриране на поведенчески разбирания за по-бързо и по-широко подобряване на енергийната ефективност и климатична неутралност.

За събитието:

BEHAVE 2020 ще включва пленарни сесии и паралелни сесии през първия и втория ден; В третия ден фокусът ще бъде върху презентации на постери и странични събития. Документите ще включват два формата:

1) разширени резюмета (до 1000 думи), които ще бъдат прегледани и, ако бъдат приети, ще бъдат представени и разисквани на конференцията;
2) пълни доклади, които ще бъдат оценени и надлежно разгледани за специален брой в списанието „Енергийна политика“ (Energy Policy).
В сравнение с предишни години, предстоящата конференция BEHAVE 2020 ще има по-голямо покритие за развиващите се страни, по-значително присъствие на участници извън Европа, частния сектор, както и споделяне на опит от международни агенции за развитие и Организацията на обединените нации за интегриране на поведенческа икономика в международни проекти за помощ за развитие към развиващите се страни. Като се имат предвид последните научни и политически разработки, очаква се и BEHAVE 2020 да допринесе за прехода към климатична неутралност в бъдеще.

Покана за резюмета и предложения:

1) Резюмета
Представяне на разширени резюмета (до 1000 думи) - Най-късно до 31 май 2020 г.
Известие за приемане - 30 юни 2020 г.
Разискванията ще се състоят по време на конференцията
2) Доклади за специалния брой на списанието
Списанието „Енергийна политика“ одобри специален брой „Поведенчески разбирания за устойчиво използване на енергията: теории, доказателства и последици от политиката“ въз основа на доклади, представени на BEHAVE 2020.
По избор: подаване на пълни доклади (до 6000 думи) е със срок: 31 август 2020 г.
Уведомление за резултатите от първия кръг на партньорска проверка на пълните доклади: 30 септември 2020 г.
3) Предложения
Също така можете да изпратите предложения за презентации, плакати, панелни дискусии, специални сесии и странични събития.
Можете да изпращате Вашите предложения и запитвания на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Приетите предложения ще бъдат включени в програмата на конференцията за трите дни в зависимост от формата и съдържанието.

Теми

Темите, които могат да бъдат адресирани от участниците, включват, но не се ограничават до следното:
• Поведенчески разбирания и тяхното приложение в развиващия се свят.
• Интегриране на поведенчески разбирания в международната помощ за развитие.
• Прилагане на поведенчески разбирания в частния сектор, организации и бизнес модели.
• Насърчаване на устойчивото енергийно поведение: политически инструменти, интервенции и оценка на ефектите.
• Поведенчески разбирания за ефективно смекчаване на климатичните промени.
• Поведенчески разбирания за улесняване на smart grid и demand response.
• Подходи и стратегии за предоставяне на ефективни и мащабируеми поведенчески интервенции.
• Енергийна ефективност на крайното енергийно потребление в сградите и организациите.
• Поведение на потребителите в транспорта и мобилността
• Интеграция на поведението в енергийното моделиране за разработване на политики
• Прилагане на поведенчески изводи за увеличаване на финансирането на енергийната ефективност
• Поведенчески решения за малки и средни предприятия.
• Равенство, етика и включване в поведенчески ориентирани политически подходи.
• Мултидисциплинарни подходи към енергийно поведение за постигане на Целите за Устойчиво Развитие.
• Общностен ангажимент.
• Принос на поведението в енергийната достатъчност.

Порталът за онлайн регистрация и представяне на резюмета, доклади и предложения е отворен от 10 февруари 2020 г.
Повече информация за събитието, включително подробна програма, членове на научната комисия и водещи лектори, ще бъде публикувана и редовно актуализирана и може да бъде намерена на следния адрес: https://c2e2.unepdtu.org/behave2020/

 

Обществени консултации на проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г.

Във връзка с изготвяната в момента Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., съгласно изискванията на чл. 2а от Директивата за енергийните характеристики на сградите, на 5 и 6 март се проведоха обществени консултации на проекта на Стратегия, като задължително изискуем елемент от този документ преди окончателното му изготвяне. Дългосрочната стратегия е в процес на подготовка от междуведомствена работна група, съставена от представители на Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Фонд на фондовете и се координира от АУЕР. Работата на работната група е подпомагана от технически консултанти от Европейска банка за възстановяване и развитие и Building Performance Institute Europe.
В рамките на ден и половина проектът на Дългосрочна стратегия беше представен от членовете на работната група, като бяха застъпени основни елементи от нея:
- Преглед на националния сграден фонд. Разходно ефективни подходи за обновяване – пакети от мерки.
- Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно обновяване. Допълнителни ползи.
- Оценка на очакваните енергийни спестявания и необходимите инвестиции.
- Финансови механизми за изпълнение на Дългосрочната стратегия и възможности за мобилизиране на инвестициите.
В обществените консултации се включиха представители на разнообразни групи от заинтересовани страни – професионални организации на проектанти, архитекти, строители и енергийни одитори, научната общност, финансови институции, общински администрации, неправителствени организации в сферата на опазване на околната среда и др.
Целта на дискусионните сесии не е формулирането на широк консенсус около конкретни точки от проекта на Стратегия. Възприетият подход е да се даде възможност за свободен обмен на мнения между участниците и възможност за задаване на въпроси на екипа за разработване на Стратегията. Предвижда се конструктивните резултати от обществените консултации да бъдат отразени в проекта на Дългосрочна стратегия.

           

 

                                                                                      

Регионален семинар „Публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“

 

На 28 февруари 2020 г. в град Стара Загора се проведе семинар на тема „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“. Той бе организиран от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР, представи проекта на Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, заедно с някои аспекти от Интегрирания национален план „Енергетика – климат“.
Г-н Здравко Георгиев, Изпълнителен директор на СОФЕНА сподели добри практики за прилагане на мерки за енергийна ефективност, които могат да бъдат по-широко приложени.
Дискутирани бяха и предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, които да облекчат процедурите по докладване и отчитане на мерки по енергийна ефективност, прилагани от предприятията.
В обсъжданията участваха представители на бизнеса, бизнес и синдикални организации, висши учебни заведения, НПО, институции и др.

 

                       

Разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система

На 19 февруари 2020 г. в Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) се проведе разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система. Срещата беше организира от Българската стопанска камара съвместно с АУЕР и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


На срещата бяха представени Националната информационна система за енергията от възобновяеми източници и Националната информационна система за енергийна ефективност, включително демонстрация на работата на порталите, предлаганите от АУЕР административни услуги, възможностите и ползи от наличните справки. На събитието присъстваха представители на институции, НПО, браншови и бизнес организации, търговци с енергия и др.

 

Среща на върха SolarPower
Организиран от SolarPower Europe, най-голямата европейска слънчева асоциация, срещата на върха SolarPower е призната в световен мащаб като най-важното събитие в глобалното слънчево развитие. Миналата година присъстваха повече от 300 известни секторни анализатори, политици и ключови заинтересовани страни в индустрията и бяха обсъдени най-големите предизвикателства и възможности на индустрията от гледна точка на политиката, бизнеса и технологиите.
Срещата на върха SolarPower през 2020 г. ще се проведе на 25 март в Брюксел и предвижда да информира политическите и бизнес представители на високо равнище за основните стратегически, политически и пазарни развития, оформящи бъдещето на слънчевата енергия в Европа. Срещата на върха е широко призната като едно от най-важните енергийни събития в Брюксел.
Европейската комисия обяви европейска „Зелена сделка“, която е амбициозно предложение за въвеждане на ангажимент в законодателството на ЕС за постигане на неутралитет на климата до 2050 г. Зелената сделка отразява изводите от европейската климатична и енергийна рамка през 2020 г. - за подобряване на възможностите, които енергийният преход предлага: създаване на местни работни места, подкрепа на конкурентоспособността на предприятията в ЕС и осигуряване на европейското промишлено лидерство в слънчевата и възобновяемата енергия.
На срещата на върха SolarPower ще бъдат обсъдени:
• Приносът на Solar в Зелената сделка за европейските граждани, региони и индустрии
• Как ЕС може да осигури амбициозен, сигурен и справедлив енергиен преход
• Ролята на пакета на ЕС за чиста енергия за постигане на целите за климата и енергията до 2030 г.
Партньор на събитието е Европейската енергийна мрежа (EnR), на която АУЕР е член.
Програма на събитието: https://www.solarpowersummit.org/conference-programme/
За повече информация и регистрация за участие: https://www.solarpowersummit.org/

 

 

 

 

 

 

Доклад с оценки на нуждите на заинтересованите страни за прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС

Докладът е изготвен в рамките на проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Докладът е първият публичен документ, представен в резултат на изпълнение на дейности по проекта. Оценката на нуждите на заинтересованите страни се основава на въпросник-проучване, изготвен от консорциума по проект ENSMOV и изпратен до различни групи заинтересовани страни в държавите-партньори - законодателните и изпълнителните органи и други заинтересовани страни в Европейския съюз по проблемите при прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС. В проучването в България се включиха 12 институции, организации и компании.
По отношение на аспектите на прилагане на политиката най-важните нужди са да се гарантира устойчивостта на схемата за задължения/алтернативните мерки за изпълнение на чл. 7, по отношение на рефинансиране на направените разходи, да се повиши осведомеността за възможностите и ползите от прилагането на тези политики, да се направи оценка на страничните ефекти на схемите за задължения/алтернативните мерки и др. По отношение на процедурите за мониторинг, докладване и проверка за член 7 от Директива 2012/27/ЕС, основните нужди са: разработване на инструменти за мониторинг, докладване и проверка на резултатите (напр. уеб приложения, указания за изчисляване на енергийните спестявания и т.н.), помощ за определяне на размера на статистически значимата извадка за контрол на изпълнението, ясни и конкретни указания за мониторинг, отчитане и проверка, насоки за изискванията за проверка (напр. енергия потребление преди и след извършване на мярката за икономия на енергия) и икономически ефективно осигуряване на мониторинг, докладване и проверка на изпълнението на член 7 от Директива 2012/27/ЕС.
Докладът (на английски език) може да бъде намерен на интернет страницата на проект ENSMOV на следния линк: https://ensmov.eu/?p=6120, както и на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Проекти/Проект ENSMOV.
АУЕР изразява благодарността си на всички, които се включиха в попълването на въпросника.

Още статии ...

  1. Провеждане на Шести международен инвестиционен форум за възобновяема енергия и енергийна ефективност
  2. За четвърта година обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2020
  3. Експерти от България и Северна Македония ще си сътрудничат в областта на енергийната ефективност и ВИЕ
  4. Покана за участие в текущо изследване на влиянието и ефективността на законовата среда по проект с партньор АУЕР
  5. Европейската комисия обявява конкурс за проекти в областта на устойчивата енергия
  6. Изпълнени определени индивидуални цели
  7. Обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2019
  8. АУЕР – домакин на двудневна работна среща на членовете на Европейската енергийна мрежа
  9. АУЕР представи инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност
  10. АУЕР ЩЕ ПОВИШАВА ИНФОРМИРАНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ