Административни услуги и комплексно административно обслужване

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

819 Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници.

 • 1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 819

   

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

  • Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3;

   

  3. Орган, който предоставя административната услуга, издава индивидуалния административен акт.

  • Изпълнителен директор;

  4. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес,

  телефони за връзка, работно време:

  Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София – 1000, „Екзарх        Йосиф“ № 37;

  Телефон за връзка: +359 2 915 4036;

  Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

  Електронен адрес: -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

   

  5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

  1. Заявление;

  2. Заверени копия от фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия;

  3. Заверени копия от двустранно подписани протоколи за търговско мерене;

  4. Документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

  6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

   1. Заявление;

  7. Начини на заявяване на услугата:

  - Заявление, депозирано в Центъра за административно обслужване на Агенция за устойчиво енергийно развитие, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Портала за електронни услуги на АУЕР;

  8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

  - Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III

  - Интернет адрес, на който се намира информация за услугата:

  https://seea.government.bg/bg/administrativni-uslugi

  - Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване:

  https://seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod

  - Интернет адрес за служебно заявяване:

  https://seea.government.bg/bg/elektronni-uslugi

  - Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

  - Средства за електронна идентификация – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и/или получаване на електронна услуга:

  Квалифициран електронен подпис.

  - Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация: Високо

   

  9. Срок на действие на индивидуалния административен акт.

  - една година

  10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

  За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 20 лв.

  *Начин на плащане на държавните такси:
     - по банковата сметка на АУЕР:

  IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
  BIC : BNBGBGSD
  Българска народна банка,София, пл. "Александър I"

  - на ПОС терминал в АУЕР

  11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

  • Министерство на енергетиката


  12.
  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

  Индивидуалният административен акт се обжалва по реда и в сроковете по АПК.

  13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  14. Начини на получаване на резултата от услугата:

  - по електронен път;

  15. Предметна област, за която се отнася:

  Енергетика

  16. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

  Административен съд – София град

  17. Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Образец на заявление за издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Административен регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/819

 

2287 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

 1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2287

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

 • Закон за енергийната ефективност - чл. 59, ал. 1
 • НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност.

 

3. Орган, който предоставя административната услуга, издава индивидуалния административен акт.

- Изпълнителен директор;

 

4. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес,

телефони за връзка, работно време:

Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София – 1000, „Екзарх Йосиф“ № 37;

Телефон за връзка: +359 2 915 4036;

Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Електронен адрес: -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

1. Искане за вписване;

2. Декларация, че заявителят разполага с необходимите технически средства за осъществяване на съответната дейност за срока на валидност на удостоверението за вписване с приложени заверени копия на документи, които съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства; (Необходимите технически средства за осъществяване на дейност от лице по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ са посочени в Приложение № 1, а за осъществяване на дейност от лице по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ – в Приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.);

3. списък на персонала от консултанти по енергийна ефективност, включващ трите имена, ЕГН и придобитата специалност, към който за всеки консултант се прилагат:

3.1 заверено от консултанта по енергийна ефективност копие от документ, удостоверяващ, че има средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в област на висшето образование „Технически науки“ - съгласно чл. 16 или чл. 17 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.;

3.2 заверени от консултанта по енергийна ефективност копия от документите, удостоверяващи наличието на придобит стаж по специалността след завършване на образованието:

 - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“;

 - не по-малко от три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

 - не по-малко от 6 години за лицата със завършено средно образование;

3.3 заверено от консултанта по енергийна ефективност копие от удостоверение за квалификация за извършване на дейности по чл. 4 или чл. 5 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.;

3.4 заверено от консултанта по енергийна ефективност копие от документ, удостоверяващ съществуващото правоотношение между заявителя и него;

3.5 заверено копие от документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността му е еквивалентно с наименованието на специалност по чл. 16 и/или чл. 17 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г., или на документ, удостоверяващ приравняване на специалност, когато е приложимо;

3.6 заверено копие от документа за внесена такса. 2.1. Декларация, че заявителят притежава необходимите технически средства за осъществяване на съответната дейност за срока на валидност на удостоверението за вписване съгласно приложение № 1 и приложение № 2 и заверено копие от техническите им паспорти, които да съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства;

4. Документ за платена такса;

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

 1. Искане за вписване;

7. Начини на заявяване на услугата:

- Искане за вписване, депозирано в Центъра за административно обслужване на Агенция за устойчиво енергийно развитие, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Портала за електронни услуги на АУЕР;

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

- Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III

- Интернет адрес, на който се намира информация за услугата:

https://seea.government.bg/bg/administrativni-uslugi

- Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване:

https://seea.government.bg/bg/dokumenti;

- Интернет адрес за служебно заявяване:

https://seea.government.bg/bg/elektronni-uslugi

- Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

- Средства за електронна идентификация – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и/или получаване на електронна услуга:

Квалифициран електронен подпис.

- Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация: Високо

 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

- 5 години;

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 60 лв.

*Начин на плащане на държавните такси:
   - по банковата сметка на АУЕР:

IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
BIC : BNBGBGSD
Българска народна банка,София, пл. "Александър I"

- на ПОС терминал в АУЕР

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 • Министерство на енергетиката

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва по реда и в сроковете по АПК.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

Удостоверението за вписване в Регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ се издава на хартиен носител и може да бъде получено лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски удостоверението се изпраща:

1) Като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

2) С международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към АУЕР. Цената за пощенската услуга се заплаща от АУЕР на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката

15. Предметна област, за която се отнася:

Енергийна ефективност

16. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

Административен съд – София град

17. Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Образец на искане за вписване

Административен регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2409

 

2338 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

 

1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2338

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

 • Закон за енергийната ефективност - чл. 43, ал. 1 и ал. 2
 • НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност.

 

3. Орган, който предоставя административната услуга, издава индивидуалния административен акт.

- Изпълнителен директор;

 

4. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес,

телефони за връзка, работно време:

Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София – 1000, „Екзарх Йосиф“ № 37;

Телефон за връзка: +359 2 915 4036;

Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Електронен адрес: -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

1. Искане за вписване;

2. Декларация, че заявителят разполага с необходимите технически средства за осъществяване на съответната дейност за срока на валидност на удостоверението за вписване с приложени заверени копия на документи, които съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства; (Необходимите технически средства за осъществяване на дейност от лице по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ са посочени в Приложение № 1, а за осъществяване на дейност от лице по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ – в Приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.);

3. списък на персонала от консултанти по енергийна ефективност, включващ трите имена, ЕГН и придобитата специалност, към който за всеки консултант се прилагат:

3.1 заверено от консултанта по енергийна ефективност копие от документ, удостоверяващ, че има средно техническо образование, висше образование или придобита научна степен в област на висшето образование „Технически науки“ - съгласно чл. 16 или чл. 17 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.;

3.2 заверени от консултанта по енергийна ефективност копия от документите, удостоверяващи наличието на придобит стаж по специалността след завършване на образованието:

 - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“;

 - не по-малко от три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

 - не по-малко от 6 години за лицата със завършено средно образование;

3.3 заверено от консултанта по енергийна ефективност копие от удостоверение за квалификация за извършване на дейности по чл. 4 или чл. 5 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.;

3.4 заверено от консултанта по енергийна ефективност копие от документ, удостоверяващ съществуващото правоотношение между заявителя и него;

3.5 заверено копие от документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността му е еквивалентно с наименованието на специалност по чл. 16 и/или чл. 17 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г., или на документ, удостоверяващ приравняване на специалност, когато е приложимо;

3.6 заверено копие от документа за внесена такса. 2.1. Декларация, че заявителят притежава необходимите технически средства за осъществяване на съответната дейност за срока на валидност на удостоверението за вписване съгласно приложение № 1 и приложение № 2 и заверено копие от техническите им паспорти, които да съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства;

4. Документ за платена такса;

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

 1. Заявление;

7. Начини на заявяване на услугата:

- Искане за вписване, депозирано в Центъра за административно обслужване на Агенция за устойчиво енергийно развитие, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Портала за електронни услуги на АУЕР;

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

- Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III

- Интернет адрес, на който се намира информация за услугата:

https://seea.government.bg/bg/administrativni-uslugi

- Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване:

https://seea.government.bg/bg/dokumenti;

- Интернет адрес за служебно заявяване:

https://seea.government.bg/bg/elektronni-uslugi

- Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

- Средства за електронна идентификация – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и/или получаване на електронна услуга:

Квалифициран електронен подпис.

- Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация: Високо

 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

- 5 години;

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 60 лв.

*Начин на плащане на държавните такси:
   - по банковата сметка на АУЕР:

IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
BIC : BNBGBGSD
Българска народна банка,София, пл. "Александър I"

- на ПОС терминал в АУЕР

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 • Министерство на енергетиката

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва по реда и в сроковете по АПК.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

Удостоверението за вписване в Регистъра по чл. 44 от ЗЕЕ се издава на хартиен носител и може да бъде получено лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски удостоверението се изпраща:

1) Като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

2) С международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към АУЕР. Цената за пощенската услуга се заплаща от АУЕР на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката

15. Предметна област, за която се отнася:

Енергийна ефективност

16. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

Административен съд – София град

17. Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Образец на искане за вписване (от търговски дружества/еднолични търговци по чл. 43, ал. 1/чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)
Образец на искане за вписване (от физически лица-консултанти по ЕЕ по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ)

Административен регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2460

2259 Издаване на удостоверение за енергийни спестявания. 

 • Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

- Издаване на Удостоверение за енергийни спестявания 2259

 • Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
 • Закон за енергийната ефективност - чл. 75, ал. 1
 • Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

- Изпълнителен директор

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

 • обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф № 37, п.к. 1000
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • 02/915 4036
 • всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., без прекъсване. (В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.)

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

1. Заявление;

2. Документ за платена такса, съгласно чл. чл. 75, ал. 1 от ЗЕЕ (оригинал или заверено копие);

3. Протокол за оценка на енергийните спестявания на хартиен носител и в електронен формат по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 7 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и/или протокол, изготвен от лице, вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 или регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ, съгласно разпоредбата на чл. 9 от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;

4. Докладите от обследвания за енергийна ефективност, извършени от лицата, вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и/или чл. 60 ал. 1 от ЗЕЕ, преди и след въвеждане на мярката/мерките за повишаване на енергийната ефективност;

5. Документ, удостоверяващ датата на въвеждане в експлоатация на мярката/мерките (оригинал или заверено копие).

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

7. Начини на заявяване на услугата.

- устно

- писмено

- по електронен път през портал за електронни услуги

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

- https://seea.government.bg/bg/elektronni-uslugi

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

- безсрочен

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

- За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 30 лв.

*Начин на плащане на държавните такси:
- по банковата сметка на АУЕР

IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
BIC : BNBGBGSD
Българска народна банка,София, пл. "Александър I"
- на ПОС терминал в АУЕР.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

 - Министерство на енергетиката

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

- 14-дневен срок от съобщаване за отказ за издаване на удостоверение, пред Административен съд София-град

13.  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14.  Начини на получаване на резултата от услугата.

-      на място в ЦАО

-      чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя

-      по електронен път

Образец на заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г., съгласно Заповед № РД-04-44/19.02.2019 г.

Административен регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2381

 2845 Прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания.

 

1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2845

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

 • Закон за енергийната ефективност;
 • НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им (изм. и доп. бр. 102 от 23.12.2022 г.).

3. Орган, който предоставя административната услуга, издава индивидуалния административен акт.

- Изпълнителен директор;

 

4. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес,

телефони за връзка, работно време:

Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София – 1000, „Екзарх Йосиф“ № 37;

Телефон за връзка: +359 2 915 4036;

Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Електронен адрес: -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

 • Заявление от задълженото лице, на което се прехвърля удостоверението;
 • Протокол за прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания;

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

- Заявление;

7. Начини на заявяване на услугата:

- Искане за вписване, депозирано в Центъра за административно обслужване на Агенция за устойчиво енергийно развитие, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Портала за електронни услуги на АУЕР;

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

- Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III

- Интернет адрес, на който се намира информация за услугата:

https://seea.government.bg/bg/administrativni-uslugi

- Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване:

https://seea.government.bg/bg/dokumenti;

- Интернет адрес за служебно заявяване:

https://seea.government.bg/bg/elektronni-uslugi

- Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

- Средства за електронна идентификация – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и/или получаване на електронна услуга:

Квалифициран електронен подпис.

- Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация: Високо

 

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

- безсрочен;

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 60 лв.

*Начин на плащане на държавните такси:
   - по банковата сметка на АУЕР:

IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
BIC : BNBGBGSD
Българска народна банка,София, пл. "Александър I"

- на ПОС терминал в АУЕР

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 • Министерство на енергетиката

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва по реда и в сроковете по АПК.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

- Удостоверението за енергийни спестявания се издава на хартиен носител и може да бъде получено лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски удостоверението се изпраща:

1) Като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

2) С международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към АУЕР. Цената за пощенската услуга се заплаща от АУЕР на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката

15. Предметна област, за която се отнася:

Енергийна ефективност

16. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

Административен съд – София град

17. Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Образец на заявление за прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания.

Административен регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/4426