Статии Статии

О Т Ч Е Т
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
Дирекция „КОНТРОЛ и ИНФОРМАЦИЯ“
ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2017 Г.

 

I. КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Контрол по чл. 89, ал. 1, от ЗЕЕ върху дейността на:

• крайните клиенти, когато провеждането на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно този закон или друг нормативен акт е задължително за тях – 11 проверки;
• задължените лица по чл. 10, т. 2 и 3 от отменения Закон за енергийната ефективност изпълняват индивидуалните цели за енергийни спестявания до 31 декември 2016 г., определени в съответствие с отменения Закон за енергийната ефективност, определени в Поименен списък одобрен с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС - 15 проверки;
• за изпълнение на задълженията по чл. 43, ал.1 т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ, на лицето вписано в Публичния регистър на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, да разполага с необходимите технически средства и необходимия персонал, определени с Наредба РД -16 - 301 от 10 март 2014 г. – 6 проверки;
• за изпълнение на задълженията по чл. 57, ал.2, т. 3 от ЗЕЕ - промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh. – 3 проверки.

Входящ контрол на постъпилите документи в АУЕР съгласно:

• разпоредбата на чл. 22 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. на 834 броя постъпили комплекта документи за сгради.
• разпоредбата на чл. 18 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г.:
- 171 броя постъпили комплекта документи от извършени обследвания на промишлени системи (ПС);
- 46 броя постъпили комплекта документи от извършени обследвания на системи за външно изкуствено осветление (СВИО);
- 10 броя постъпили комплекта документи по ИСО.

Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ

• Извършени са по реда и условията на чл. 89, ал. 2, т. 2 от ЗЕЕ
- проверки за верността на данните и резултатите на 584 обследвания и сертификати в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ и 250 обследвания и сертификати по изискванията чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕ.
- проверки за съответствие с нормативните изисквания и верността на данните и резултатите на 171 ПС и 30 СВИО в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 2, т. 1 от ЗЕЕ.

Издаване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС)

• Подадени са 99 заявления за издаване на УЕС, на които е извършен е входящ контрол. След привеждане на документацията в съответствие с изискванията на нормативната уредба са изготвени докладни записки за 98 комплекта документи и са издадени 396 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в сгради, 47 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в промишлени системи и 11 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания от търговци на енергия;
• Подадено е 1 заявление за прехвърляна на УЕС и е извършено прехвърляне.

Публични регистри:

1. Регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ (обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради)
• Регистрирани нови 10 фирми и 5 консултанти по ЕЕ;
• Отказани регистрации на 1 фирма;
• Пререгистрирани 71 фирми;
• Отказ от пререгистрирани 1 фирма;
• Вписване на промени в обстоятелствата на 69 фирми;
• Отказ от промени 4 фирма;
• Заличени 17 фирми и 1 консултант.

2. Регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ (обследване за ЕЕ на промишлени системи)
• Регистрирани нови 2 фирми;
• Отказани регистрации на 1 фирми;
• Пререгистрирани 3 фирми;
• Вписване на промени в обстоятелствата на 9 фирми;
• Отказ от промени 4 фирма.

Други дейности:

• Участие в изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на енергийната ефективност;
• Участие в дейностите на много работни групи и комисии по различни проекти;
• Участие в международни и национални конференции, семинари, обучения и работни срещи;
• Изготвяне и изнасяне на презентации относно нормативната база в областта на енергийната ефективност на промишлени системи;
• Изготвяне на отговори по постъпила в АУЕР кореспонденция, свързана с приложение на нормативната уредба за енергийна ефективност на сгради и промишлените системи – писма и отговори на въпроси във Форума;
• Отговор на запитвания по телефона по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕЕ от министерства, общини, собственици на сгради/ПС, фирми извършващи обследване за ЕЕ и други;
• Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.

 

II. КОНТРОЛ ПО ЗЕВИ

Дейности свързани с НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012г.:

• Съгласно НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. За набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България в АУЕР са постъпили и обработени за отчетния период 8183 отчетни форми.

• Изготвени справки за потенциала, производството потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България за МЕ.

Дейности извършени в АУЕР, свързани с постъпилите заявления за заявления за издаване, прехвърляне, гаранциите за произход на енергия от ВИ:

• В АУЕР за отчетния период са постъпили 19331 бр. и разгледани 18864 бр. заявления за издаване и прехвърляне на гаранциите за произход на енергия от ВИ и 9 броя само за издаван на гаранциите за произход на енергия от ВИ .
• Изпратени са 603 бр. писма за отстраняване на несъответствия до производителите на енергия от ВИ.
• Съставени са и 171 бр. АУАН за 2017г.
• Връчени са 184 бр. АУАН.
• За отчетния период са издадени 12 бр. заповеди за отмяна на гаранции за произход.
• Изготвяне на информация КЕВР -12 бр.

Дейности свързани с изготвяне и поддържане на регистър за издадените и прехвърлени гаранции за произход:

• Информация от регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход е он-лайн на сайта на АУЕР и предлага електронни услуги.
• Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и създаване и поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд.
• АУЕР изготвя и поддържа досиета на производителите на енергия от ВИ и за отчетния период, които възлизат на 2324 бр.

Дейности свързани с планови проверки и по сигнали в обекти на производителите на енергия от ВИ:

• Направени проверки на място в 15 обекта, произвеждащи енергия от ВИ.

Други дейности:

• Изготвяне отговор на запитвания по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕВИ;
• Участие в обучения и работни срещи;
• Изготвяне и изпращане по електронната поща и на хартиен носител на напомнителни и други писма до производители на ЕВИ;
• Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.
• Повишаване на квалификация на служителите.