ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията ”


 Наименование на проекта: „Повишаване  на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно  и ефикасно изпълнение на задълженията”.
Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси””, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Прочети още...

Проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”

Прочети още...

Проект “Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 бр

Прочети още...

Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”

OPK baner 1 Наименование на проекта: Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност

Финансиране на проекта: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”, по приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”,  Област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.

Обща цел на проекта: Да се повиши институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Специфични цели на проекта:

•    Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на задължените по Закона за енергийна ефективност лица и на АУЕР, чрез повишаване на институционалния й капацитет. Увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги и извършвания от АУЕР контрол.
•    Увеличаване на обема на привлечените инвестиции в изпълнението на политиката по енергийна ефективност. Увеличаване на обема, качеството и икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по енергийна ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Целеви групи:

1.    Директно въздействие:
•    Всички задължени лица, които имат индивидуални цели за енергийни спестявания – ще могат да изпълнят определените им цели за енергийни спестявания по икономически най-ефективния за тях начин.
•    Фирми за енергийни услуги – ще получат възможност да намалят цените на услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата на „бели” сертификати на задължените лица
•    Фирми за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи – ще се увеличи броят на обследванията, тъй като тези фирми ще доказват реализираните енергийни спестявания
•    АУЕР – ще се повиши качеството и ще се облекчи контрола на задължените лица и фирмите за обследване на сгради и промишлени системи

2.    Индиректно въздействие:
Ще се увеличи обема и качеството на изпълняваните мерки по енергийна ефективност в промишлените предприятия, вследствие на:
•    Повишаване на компетентността на енергийните мениджъри на промишлени системи, задължени лица по ЗЕЕ и изграждане капацитет за енергийни мениджъри на промишлени системи, извън обхвата на ЗЕЕ
•    Участие на други заинтересовани фирми и граждани

Обхват на проекта – дейности:
1.    Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми

2.    Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

3.    Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали

4.    Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията

5.    Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50001

6.    Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност

7.    Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност

8.    Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта

9.    Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта

10.    Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки

11.    Организация и управление на проекта

12.    Одит на проекта

13.    Визуализация и публичност на дейностите по проекта


Период на изпълнение на проекта - 24 месеца.

На 05.11.2014 г. се проведе конференция за представяне на проекта.

Презентации от проведената конференция:

Информационни кампании за популяризиране на финансовия механизъм за търговия с бели сертификати

На 23.07.2015 г. се проведе конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентации

Проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”

Прочети още...

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“ стартира през 2013 г. с цел подпомагане транспонирането и изпълнението на Директивата за енергийна ефективност във всички страни членки и в Норвегия.

Прочети още...

Проект "Мониторинг на европейските и националните индикатори за енергийна ефективност" (ODYSSEE MURE 2012)

Прочети още...

От 2007 г. Европейската Комисия стартира проект за съгласувани дейности по внедряването на Директива 2006/32/ЕК относно "Енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги" (CA-ESD) в рамките на Програма «Интелигентна енергия за Европа», където от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ.

Основните цели на проекта са:

  • да подпомогне разпространението на информацията и опита от прилагането на директива 2006/32/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление и предоставянето на енергийните услуги /ESD/ в отделните страни-членки на ЕС и да популяризира добрите практики при прилагане на мерки за повишаване на ЕЕ
  • да създаде благоприятни условия за ускорено сближаване на националните процедури за изчисляване на енергийните спестявания във връзка с изпълнение на националните индикативни цели
  • да подпомогне работата на EDMC комитета към ЕК /чл.16 от директива 2006/32/ЕС/ и РГ към него за методите за изчисляване на ЕЕ „отгоре-надолу" и „отдолу-нагоре", както и да съдейства на Европейския комитет по стандартизация за създаване на единни европейски CEN стандарти.

Участието на АЕЕ в този проект доведе до успешното хармонизиране на тази Директива в нашето законодателство, като в периода на изпълнение на проекта бяха направени редица промени в българското законодателство- нов Закон за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, ноември 2008 г. и Наредбите към него, през април 2009 г. Изготвени са два национални доклада – по транспониране и по изпълнение на директивата. Предстои организиране на последната среща, която ще се проведе в София през март 2011 г. АЕЕ ще окаже съдействие на координаторите по провеждане на срещата – избор на място за работната среща, хотел, зала и др.

Проектът приключва през май 2011 г., но се очаква ЕК да одобри продължение с още 3 години - 2011-2013 г.


    От 2004 година Европейската Комисия стартира проект за съгласувани действия по внедряването на Директива 2002/91/ЕК относно енергийните характеристики на сградите. В проекта от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ. Участието на АЕЕ ускори въвеждането на тази Директива в нашето законодателство.
    Приемането на Директива 2010/31/ЕС постави нови задачи пред държавите-членки на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Това наложи продължаването на горе цитирания проект по програма „Интелигентна енергия за Европа“ под наименованието „Съгласувани действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“. Проектът стартира на 22 Февруари 2011 година и има продължителност 52 месеца.  
Целта на проекта е да бъдат хармонизирани прилаганите от отделните страни процедури по въвеждане на директивата в националните законодателства.
     Главните насоки на проекта включват:
•    национални строителни норми и общи европейски стандарти;
•    разходо-ефективни оценки за прилаганите мерки;
•    практическо прилагане на изискванията за  сгради с „близко до нулевото енергийно потребление“;
•    интегриране в сградите на Възобновяеми енергийни източници;
•    схеми за сертифициране на сградите;
•    режими за инспекции на отоплителните и климатичните системи;
•    обучение на експертите и инспектиращите;
•    контрол на качеството на ниво Страни членки на Европейския съюз;
•    финансови стимули за преоборудване на съществуващи сгради;
•    информационни кампании за посочените дейности.
    Фокусът на сегашния етап е прилагане на съществуващите добри практики.  
    Транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е извършено в актуализирания Закон за енергийната ефективност, в сила от 12 март 2013.
    Изпълнението на проекта оказва влияние в намаляване на енергийното потребление в сградния фонд, а също и за изпълнение на ангажиментите  в областта на изменението на климата.

http://www.epbd-ca.org/

 

Проект REQUEST "Обновяване на сгради чрез качествени Механизми, Оборудване и Стандарти за Сертификати за енергийни характеристики" по Програма "Интелигентна енергия за Европа"

Прочети още...