Статии Статии

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СГРАДИ
•    Извършване на контролни проверки, при които се проверява изпълнението на задълженията по ЗЕЕ за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност от собствениците на промишлени системи и собствениците на сгради.
•    Извършване на проверка за съответствие с нормативните изисквания (комплектност на документите, форма и образец) на постъпилата документация от обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Изпращане на уведомителни писма за отстраняване на установени пропуски.
•    Извършване на входящ контрол за верността на данните и резултатите на документация от обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Изпращане на уведомителни писма при установяване на пропуски в постъпилата документация за отстраняване на пропуските и коригиране на данните.
•    Вписване на извършени енергийни обследвания на промишлени системи, енергийни обследвания и сертифициране на сгради.
•    Извършване на контролни проверки за наличност на необходимите технически средства и персонал при лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.


Контролна дейност 2010 г.

Контролна дейност 2010 г.

 

1.    Контролни проверки: констативни протоколи, предписания, актове

1.1.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на промишлени системи

Извършени са шестнадесет контролни проверки по изпълнението на задълженията от собствениците на промишлени системи по чл. 33, ал. 3 от ЗЕЕ. Направените контролни проверки са на седем предприятия от хранително-вкусовата, едно от целулозно-хартиената, едно от тютюно-преработвателната промишленост, шест от отрасъл машиностроителен и едно топлофикационно предприятие. С контролните проверки се установи изпълнение на част от предписаните в докладите мерки, като реализирания ефект е около 56 % от предписания в докладите. От предписаните мерки очакваната икономия на енергопотреблението средно за предприятие е 1669 MWh годишно. С частично изпълнените мерки действително постигнатата икономия на енергия за едно предприятие е около 934 MWh годишно. Средното намаление на енергийното потребление за една промишлена система е около 5,4 % от общото и годишно енергопотребление. Постигнатата икономия на енергия общо за всички промишлени системи е 1,8 % от годишното им потребление. Тези стойности могат да се приемат за реални и да се ползват при анализи и прогнози за годишна икономия на енергия в промишлените системи, подлежащи на обследване по ЗЕЕ. Причините за неизпълнението на мерките основно се дължат на финансови проблеми. Всички собственици са уведомени, че изпълнението на неизпълнените мерки, предписани с обследването за енергийна ефективност, следва да се започне в двегодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

В голямата си част мерките за енергийна ефективност са обвързани с планираните смени на технологичното оборудване. Делът на организационните мерки и мерките изискващи малки инвестиции е много малък. Почти липсват мерки за енергийна ефективност по отношение на работещото оборудване. Липсва прецизна оценка на загубите в паро-кондензните системи, преноса, разпределението и потреблението на пара, макар че възможностите за намаляване на енергийните разходи са много големи. Връщането на инвестициите в тези случаи е в порядъка от шест месеца до една година. С разширяване въвеждането на мерки от този вид, енергийната ефективност би се повишила с повече от 15%.

Всички контролни проверки са завършили с констативен протокол, в който е отразено констатираното състояние. При контролните проверки се установи, че има неизпълнени мерки, но собствениците на промишлените системи не подлежат на санкции до две години след влизането на Закона за енергийна ефективност в сила.

1.2.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на сгради

Извършени са двадесет и осем  контролни проверки по изпълнението на задълженията от собствениците на  сгради по чл. 19, ал. 3 от ЗЕЕ. От контролните проверки се установи, че са изпълнени част от предписаните в докладите мерки, като реализирания ефект е около 15 % от този предписан в докладите. От предписаните мерки очакваната икономия на енергопотреблението за сграда е средно 410 MWh годишно. Действителната постигната икономия на енергия с частично изпълнените мерки за една сграда е около 63 MWh годишно. С изпълнението на тези мерки средното намаление на енергийното потребление за една сграда е около 15 % от общото и годишно енергопотребление. Постигнатата икономия на енергия общо за всички сгради е 13 % от годишното им потребление. Тези стойности могат да се приемат за реални и да се ползват при анализи и прогнози за годишна икономия на енергия в сградите, подлежащи на обследване по ЗЕЕ. Причините за неизпълнението на мерките основно се дължат на финансови проблеми.

 

2.    Контролни обследвания. Констативни протоколи, предписания, актове

2.1.    Контролни обследвания за проверка на качеството на проведените обследвания от регистрираните в АЕЕ фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

През изминалата година са извършени четири (4) контролни обследвания на промишлени системи за проверка на качеството на енергийните обследвания от фирмите вписани в регистъра за тази дейност. Направените контролни обследвания са на две (2) предприятия от хранително-вкусовата, едно (1) от керамичната и едно (1) от машиностроителната промишленост.

Изготвени са доклади, резюмета и констативни протоколи за отразяване на резултатите. Констативните протоколи са подписани от представител на АЕЕ, собственика на промишлената система и фирмата, извършила обследването. С контролните обследвания не са предложени нови мерки за енергийна ефективност и не са констатирани отклонения с повече от 10% от показателя Обща годишна икономия на енергия по Чл. 80 от ЗЕЕ.

2.2.    Контролни обследвания за проверка на качеството на проведените обследвания от регистрираните в АЕЕ фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

През изминалата година са извършени седем (7) контролни обследвания на сгради за проверка на качеството на енергийните обследвания от фирмите вписани в регистъра за тази дейност.

Изготвени са доклади, резюмета и констативни протоколи за отразяване на резултатите. Констативните протоколи са подписани от представител на АЕЕ, собственика на сградата и фирмата, извършила обследването. С контролните обследвания не са предложени нови мерки за енергийна ефективност и не са констатирани отклонения с повече от 10% от показателя Обща годишна икономия на енергия по Чл. 79 от ЗЕЕ.

 

3.    Контролни проверки за наличност на необходимите технически средства и персонал при лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност

3.1.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Извършени са четири контролни проверки за изпълнение на задълженията по чл. 34, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата, вписани в публичния регистър и извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, да разполагат с необходимия персонал и необходимите технически средства. В резултат на контролните проверки са съставени констативни протоколи и не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

3.2.    Контролни проверки за изпълнение на задължението за издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на задължените лица – собственици на сгради

Извършени са четири контролни проверки за изпълнение на задълженията по чл. 23, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата, вписани в публичния регистър и извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, да разполагат с необходимия персонал и необходимите технически средства. В резултат на контролните проверки са съставени констативни протоколи и не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

 

4.    Контролни проверки за изпълнение на задължението за издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на задължените лица – собственици на сгради

Направени са шест контролни проверки за изпълнение на задължението по § 11, ал. 1 от ПЗР на ЗЕЕ за издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на задължените лица по чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ. В резултат на контролните проверки са съставени три   констативни протокола и три акта за установяване на административно нарушение.

 

 

Контролна дейност 2011 г.

Контролна дейност 2011 г.

1. Контролни проверки: констативни протоколи, предписания, актове

1.1. Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на промишлени системи (ПС)
През 2011 г. бяха извършени планираните в годишния график контролни проверки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕЕ за изпълнение на задълженията на собствениците на промишлени системи. От общо 16 ПС седем са в машиностроителни предприятия, четири са в селското стопанство, две са от текстилната промишленост и по едно са от хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост и рудодобива. Контролните проверки установиха съответствие между набелязаните в обследванията от вписаните в публичен регистър в Агенцията дружества, мерки и действителното състояние на изпълнението. Установи се висок относителен дял на изпълнение в сравнение с предишни години - 76% приключени мерки. Като правило изостават иновациите, изискващи по-големи инвестиции – честотни управления на електрозадвижвания, термопомпи, винтови компресори и др. За проверените предприятия се очаква икономия на енергоресурси от 1 706 MWh годишно, а постигнатата икономия е 1 041 MWh.
Намалението на годишното енергийно потребление за една промишлена система е средно 7,2 % от общото й годишно енергийно потребление. Това е с 33 % повече от същия показател за 2010 г. На база установените от проверките резултати е направен анализ, който показва, в по-голямата си част задължените лица са започнали изпълнението на мерките за подобряване на енергийната ефективност. Случаите на неизпълнение се дължат преди всичко на недостатъчни средства за инвестиции. Като обща тенденция се е утвърдила практиката да се изпълняват мерки, изискващи малко средства, но и водещи до нисък краен резултат в спестяванията на енергоресурси. При проверките се установи слабо внедряване на върхови иновации. Само в отделни предприятия със силни външни инвеститори са създадени условия за енергиен мениджмънт, позволяващ използването на интелигентни мрежи при управление на енергопотоците и оптимизиране потреблението и преноса на енергия с избягване на субективни фактори. За всички проверки са съставени протоколи, които са връчени на собствениците на промишлените системи.

1.2. Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на сгради
Извършени са тридесет (30) контролни проверки в различни райони на територията на Р България по изпълнение на задълженията на собственици на сгради да изпълнят предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност предписани от обследващата фирма за съответната сграда по чл. 19, ал. 3 от ЗЕЕ. От контролните проверки се установи, че са изпълнени част от предписаните в докладите мерки, като реализирания ефект е около 15 % от мерките за повишаване на енергийната ефективност. Причините за неизпълнението на мерките основно се дължат на финансови проблеми.
Издадени са констативни протоколи за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Констативните протоколи са подписани от представители на Агенцията и представители на собственика на сградата и са връчени на задължените лица.

2. Контролни обследвания. Констативни протоколи, предписания, актове

2.1. Контролни обследвания за проверка на качеството на проведените обследвания от регистрираните в Агенцията фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Извършени са 4 контролни обследвания на промишлени системи на одити проведени от фирмите, вписани в публичния регистър на Агенцията. Предприятията са съответно от машиностроене, химическа промишленост, хранително-вкусова и рудодобив.
Целта на този контрол е да се установи има ли повече от 10 % разлика в определената от фирмата-одитор обща икономия и пресметнатата от експертите на Агенцията. Изготвени са резюмета и мерки, като за проверяваните фирми не са установени нарушения на граничните стойности определени от ЗЕЕ.

2.2. Контролни обследвания за проверка на качеството на проведените обследвания от регистрираните в Агенцията фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
През изминалата година са извършени седем (7) контролни обследвания на сгради, в съответствие със ЗЕЕ, при които се проверява качеството на извършените енергийни обследвания от вписаните в публичния регистър в Агенцията дружества за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Изготвени са доклади, резюмета и констативни протоколи за отразяване на резултатите. Констативните протоколи са подписани от представител на АУЕР, и фирмата, извършила обследването. С контролните обследвания не са предложени нови мерки за повишаване на енергийната ефективност и не са констатирани отклонения с повече от 10% от показателя по чл. 79 от ЗЕЕ. За основен показател при сгради се приема интегрираната енергийна характеристика по действащите нормативни актове към датата на въвеждане на сградата в експлоатация, при осигуряване на нормативно изискваната температура.

3. Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи и сгради, в съответствие със ЗЕЕ

3.1. Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи

В базата данни на подлежащите на задължителни обследвания промишлени системи според декларираното общо годишно потребление на енергия има 291 предприятия. Обследваните са 187, което е 64 %, а необследваните са 114. За 2011 г. са извършени 61обследвания в рамките на ЗЕЕ и 9 извън изискванията на закона. Най-голям е броят в подсектор метални изделия – 13 и хранително-вкусов - 9. Задължените лица са 267.

3.2. Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания и сертифицирания на сгради
През 2011 година са извършени контролни проверки на 623 бр. входяща документация за пълнота и спазване на законно установения срок за предоставяне в АУЕР по чл. 20 от Наредба № РД-16-1057/10.12.2009 г., спазване на методологията по приложение № 3 от Наредба № 7/15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, технически грешки при попълване на документите и други неточности. При констатирани нарушения писмено са уведомени собствениците на сградите и/или фирмите одитори, а при груби нарушения са съставени констативни протоколи, връчени са на нарушителите с предписание за отстраняване на нарушението в законно установения срок.
Досега са обследвани 3 872 сгради, от които 1 138 сгради с издаден сертификат категория „А" и 141 сгради със сертификат категория „Б".

4. Контролни проверки за наличност на необходимите технически средства и персонал при лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност

4.1. Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Извършени са три (3) проверки за изпълнение за задълженията и изискванията към лицата по чл. 34, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ, вписани в публичния регистър на Агенцията. Съставени са констативни протоколи за наличните технически средства и сключени договори с експерти, завършили специализирани курсове за обследване на промишлени системи. На фирма-одитор е съставен констативен протокол с предписания за отстраняване на конкретни нарушения.

4.2. Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на сгради
Извършени са четири (4) контролни проверки за изпълнение на задълженията по чл. 23, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата, вписани в публичния регистър и извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, за наличието на необходимия персонал и необходимите технически средства. В резултат на контролните проверки са съставени констативни протоколи. Не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

5. Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи

5.1. Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в промишлени системи
През 2011 г. контролният апарат положи усилия за прекратяване на негативната практика от страна на задължените лица да не изпращат годишни отчети за изпълнение на мерките по управление на енергийната ефективност. В края на месец януари бяха изпратени 240 е-mail с напомняне за крайния срок и упътване за попълване на отчетите. Въпреки това 118 собственици не изпълниха задълженията си, за което им бяха съставени актове за установяване на административни нарушения.

5.2 Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради
Съставени бяха актове за установяване на административни нарушения на собственици на сгради по чл. 19, ал. 2 от ЗЕЕ, които не са изпълнили задължението си по чл. 36, ал. 6 във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ за предоставяне на годишните си отчети в срок до 31 март, на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки. През месец януари бяха изпратени писма до задължените лица с напомняне за крайния срок и упътване за попълване на отчетите, въпреки това всички не изпълниха задължението си. Изготвени са 44 бр. актове за установяване на административни нарушения на нередовните общини и са връчени 33 бр. наказателни постановления.

 

Контролна дейност 2012 г.

Контролна дейност 2012 г.

1.    Контролни проверки: констативни протоколи, предписания, актове

1.1.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на промишлени системи (ПС)

През 2012 г. бяха извършени планираните в годишния график контролни проверки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕЕ за изпълнение на задълженията на собствениците на промишлени системи. От общо проведени 18 контролни проверки на промишлени системи, седем са в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, пет – в отрасъл метални изделия, три – в машиностроителен, две хартиено производство и едно от сектор транспорт. Контролните проверки установиха съответствие между набелязаните в обследванията от лицензираните дружества мерки и действителното състояние на изпълнението. Установи се висок относителен дял на изпълнение - 76% приключени мерки. Като правило изостават иновациите, изискващи по-големи инвестиции – честотни управления на електрозадвижвания, термопомпи, винтови компресори и др. За проверените предприятия при очаквана годишна икономия на енергоресурси от 17 577 MWh е постигнатата 8 382 MWh.
Намалението на годишното енергийно потребление за една промишлена система е средно 5,4 % от общото й годишно енергийно потребление. Това е с 2 % по-малко от същия показател за 2011 г. и показва продължение изпълнението на дейностите за повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. На база установените от проверките резултати е направен анализ, който показва, че в по-голямата си част задължените лица са започнали изпълнението на мерките за подобряване на енергийната ефективност. Случаите на неизпълнение се дължат преди всичко на недостатъчни средства за инвестиции, както на технологични и структурни промени в производството. Като обща тенденция се е утвърдила практиката да се изпълняват мерки,  изискващи по-малко средства, но и водещи до нисък краен резултат в спестяванията на енергоресурси. При проверките се установи слабо внедряване на върхови иновации. Само в отделни предприятия с външни инвеститори са създадени условия за енергиен мениджмънт, позволяващ използването на интелигентни мрежи при управление на енергийните потоци и оптимизиране потреблението и преноса на енергия с избягване на субективни фактори. За всички проверки са съставени протоколи, които са връчени на собствениците на промишлените системи.

1.2.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на сгради
 Извършени са тридесет и две (32) контролни проверки в различни райони на територията на Р България по изпълнение на задълженията на собственици на сгради да изпълнят предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност,  предписани от обследващата фирма за съответната сграда по чл. 19, ал. 3 от ЗЕЕ. От контролните проверки се установи, че са изпълнени голяма част от предписаните в докладите мерки,  за повишаване на енергийната ефективност. Причините за неизпълнението на мерките основно се дължат на финансови проблеми.
Издадени са констативни протоколи за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност, които са връчени на задължените лица.

2.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи и сгради в съответствие със ЗЕЕ

2.1.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи
В базата данни на подлежащите на задължителни обследвания промишлени системи според декларираното общо годишно потребление на енергия има 270 предприятия. Обследваните са 245, което е 91 %, а необследваните са 25. Най-голям е броят на обследванията в подсектори метални изделия и хранително-вкусов – по 15, следвани от селско стопанство – 7, каучук и пластмаси - 6.
От експертите на АУЕР  са извършени проверки на  73 бр. входящи документации от обследвания за промишлени системи, проведени от фирмите, лицензирани за тази дейност и вписани в публичния регистър на Агенцията.  Извършен е входящ контрол на постъпилата документация, като при непълноти и неточности са изпратени писма за корекции и допълване. Установени са редица пропуски в извършването на обследванията,  като представяне на доклади от обследвания без предложени мерки или с мерки, недостатъчни за изпълнението на поставените индивидуални цели на съответната промишлена система, с което не е спазено изискването на чл. 33, ал. 1 от ЗЕЕ. Съставени са 5 констативни протоколи със съответните предписания.

2.2.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания и сертифициране на сгради
През изминалата година e извършен контрол на 672 бр. постъпили в АУЕР резюмета на доклади от обследвания за енергийна ефективност на сгради  в съответствие със ЗЕЕ, при които се проверява качеството на извършените енергийни обследвания от регистрираните в Агенцията фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Изготвени са осем (8) констативни протоколи за отразяване на резултатите. Констативните протоколи са подписани от представител на АУЕР и фирмата, извършила обследването. При извършването на контрола на обследванията не са предложени нови мерки за повишаване на енергийната ефективност и не са констатирани отклонения с повече от 10% от показателя по чл. 79 от ЗЕЕ. Изготвен е 1 бр. акт за установяване на административно нарушение във връзка с неточно отразяване действителното изпълнение на предписаните мерки.
Извършен е допълнителен контрол на един комплект документи от обследвания на сгради във връзка с договор с гарантиран резултат и на три комплекта документи, касаещи издаване на удостоверения за енергийни спестявания.

3.    Контролни проверки за наличност на необходимите технически средства и персонал при лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност

3.1.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Извършени са две (2) проверки за изпълнение за задълженията и изискванията към лицата по чл. 34, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ, вписани в публичния регистър на Агенцията. Съставени са констативни протоколи за наличните технически средства и сключени договори с експерти, завършили специализирани курсове за обследване на промишлени системи. При извършените проверки не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

3.2.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на сгради
Извършени са четири (4) контролни проверки за изпълнение на задълженията по чл. 23, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата, вписани в публичния регистър и извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, за наличието на необходимия персонал и необходимите технически средства. В резултат на контролните проверки са съставени констативни протоколи. Не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

4.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи

4.1.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в промишлени системи
Получени са и са проверени отчетите на 244 задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 36 от ЗЕЕ (82% от задължените лица), преди предаването им за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да се направят нужните корекции. На проведените регионални семинари е обърнато специално внимание на изготвянето на годишните отчети като задължение на енергийните мениджъри по управлението на енергийната ефективност.


4.2.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради
Получени  са отчети на 290 задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 12 и чл. 36 от ЗЕЕ (93 % от задължените лица).Проверени са всички отчети преди предаването им за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да се направят нужните корекции. На проведените регионални семинари е обърнато специално внимание на изготвянето на годишните отчети като задължение на енергийните мениджъри по управлението на енергийната ефективност.

5.    Контролни проверки на подадени заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ)

През 2012 г. са разгледани 8 461 бр. заявления за издаване/прехвърляне на гаранции за произход на енергията от ВИ, подадени от 1 376 бр. производители.
За всяко от подадените заявления е изготвен и попълнен чек-лист, съдържащ заключение на проверяващия експерт и предложение за издаване или за отказ за издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ.
В случаите, в които е установено, че подадените заявления и/или приложенията към тях не отговарят на изискванията на нормативната уредба, на заявителите са изпратени 773  писма с  указания за отстраняване на допуснатите нередовности.
 

Контролна дейност 2013 г.

Контролна дейност 2013 г.

1.    Контролни проверки: констативни протоколи, предписания, актове

1.1.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на промишлени системи (ПС)
През 2013 г. бяха извършени планираните в годишния график контролни проверки по чл. 33, ал. 4 от ЗЕЕ за изпълнение на задълженията на собствениците на промишлени системи. От общо проведени деветнадесет (19) контролни проверки на промишлени системи, шест са в предприятия за производство на метални изделия, пет са в отрасъл водоснабдяване и канализация,две – за текстил и  по едно от предприятия за хартиено производство , корабостроене, керамика, мебели и тютюневи изделия. На база установените от проверките резултати е направен анализ, който показва, че в по-голямата си част задължените лица са започнали изпълнението на мерките за подобряване на енергийната ефективност.
За всички проверки са съставени протоколи, които са връчени на собствениците на промишлените системи.

1.2.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на сгради
 Извършени са тридесет и пет (35) контролни проверки в различни райони на територията на Република България по изпълнение на задълженията на собственици на сгради да изпълнят предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност,  предписани от обследващата фирма за съответната сграда по чл. 19, ал. 3 от ЗЕЕ. От контролните проверки се установи, че са изпълнени голяма част от предписаните в докладите мерки,  за повишаване на енергийната ефективност. Причините за неизпълнението на мерките основно се дължат на финансови проблеми.
Издадени са констативни протоколи за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност, които са връчени на задължените лица.

2.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи и сгради в съответствие със ЗЕЕ

2.1.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи
От експертите на АУЕР  са извършени проверки на тридесет и един (31) бр. входящи документации от обследвания за промишлени системи, проведени от фирмите, лицензирани за тази дейност и вписани в публичния регистър на Агенцията.  Извършен е входящ контрол на постъпилата документация, като при непълноти и неточности са изпратени писма за корекции и допълване.

2.2.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания и сертифициране на сгради
През изминалата година e извършен контрол на петстотин и тринадесет (513) бр. постъпили в АУЕР комплекта документи от обследвания за енергийна ефективност на сгради  в съответствие със ЗЕЕ, проведени от фирмите, лицензирани за тази дейност и вписани в публичния регистър на Агенцията.  Извършен е входящ контрол на постъпилата документация, като при непълноти и неточности са изпратени писма за корекции и допълване.

3.    Контролни проверки за наличност на необходимите технически средства и персонал при лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност

3.1.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Извършени са четири (4) проверки за изпълнение за задълженията и изискванията към лицата по чл. 34, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ, вписани в публичния регистър на Агенцията. Съставени са констативни протоколи за наличните технически средства и сключени договори с експерти, завършили специализирани курсове за обследване на промишлени системи. При извършените проверки не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

3.2.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на сгради
Извършени са осемнадесет (18) контролни проверки за изпълнение на задълженията по чл. 23, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата, вписани в публичния регистър и извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, за наличието на необходимия персонал и необходимите технически средства. В резултат на контролните проверки са съставени констативни протоколи. Не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

4.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи

4.1.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в промишлени системи
Получени са и са проверени отчетите на 220 задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 36 от ЗЕЕ, преди предаването им за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да се направят нужните корекции. На проведените регионални семинари е обърнато специално внимание на изготвянето на годишните отчети като задължение на енергийните мениджъри по управлението на енергийната ефективност.

4.2.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради
Получени  са отчети на 237 задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 12 и чл. 36 от ЗЕЕ . Проверени са всички отчети преди предаването им за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да се направят нужните корекции. На проведените регионални семинари е обърнато специално внимание на изготвянето на годишните отчети като задължение на енергийните мениджъри по управлението на енергийната ефективност.

5.    Контролни проверки на подадени заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ)

През 2013 г. са разгледани 16 717бр. заявления за издаване/прехвърляне на гаранции за произход на енергията от ВИ, подадени от 1814 бр. производители.
За всяко от подадените заявления е изготвен и попълнен чек-лист, съдържащ заключение на проверяващия експерт и предложение за издаване или за отказ за издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ.
В случаите, в които е установено, че подадените заявления и/или приложенията към тях не отговарят на изискванията на нормативната уредба, на заявителите са изпратени 878  писма с  указания за отстраняване на допуснатите нередовности.
За изминалата година са съставени 180 акта за установяване на административни нарушения и 155 покани за получаване на актове за установяване на административни нарушения. През 2013 г. са връчени 174 акта.

Контролна дейност 2014 г.

Контролна дейност 2014 г.

1.    Контролни проверки: констативни протоколи, предписания, актове
1.1.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на промишлени системи (ПС)
През 2014 г. бяха извършени планираните в годишния график контролни проверки по чл. 33, ал. 4 и 5 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за изпълнение на задълженията на собствениците на промишлени системи. От общо проведените контролни проверки на седем (7) промишлени системи, три са в предприятия за производство на строителни изделия, две са на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, една е в предприятие за производство на каучукови изделия и една в предприятие за производство на електронни елементи. На база установените от проверките резултати е направен анализ, който показва, че в по-голямата си част задължените лица са започнали изпълнението на мерките за подобряване на енергийната ефективност.
За всички проверки са съставени констативни протоколи, които са връчени на собствениците на промишлените системи.

1.2.    Контролни проверки по изпълнение на задълженията от собственици на сгради
Извършени са тридесет и две (32) контролни проверки в различни райони на територията на Република България по изпълнение на задълженията на собственици на сгради да изпълнят предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност,  предписани от обследващата фирма за съответната сграда – чл. 19, ал. 3 от ЗЕЕ. От контролните проверки се установи, че са изпълнени голяма част от предписаните в докладите мерки,  за повишаване на енергийната ефективност. Причините за неизпълнението на мерките основно се дължат на финансови проблеми.
Издадени са констативни протоколи за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност, които са връчени на задължените лица.

2.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи и сгради в съответствие със ЗЕЕ
2.1.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания на промишлени системи
Извършена е проверка за съответствие с разпоредбата на чл. 19 от Наредба № РД- 16-346 от 2 април 2009 г. (комплектност на документите, форма и образец) на постъпилите 16 броя комплекта документи от извършени обследвания на промишлени системи. Извършени са проверки за съответствие с нормативните изисквания и верността на данните и резултатите в съответствие с изискванията на чл. 63а, ал.1, т.2 от ЗЕЕ. При установяване на пропуски при постъпилата документация са изпратени уведомителни писма за отстраняване на пропуските и коригиране на информацията.

2.2.    Контролни проверки на входящата документация от извършени обследвания и сертифициране на сгради
Извършена е проверка за съответствие с разпоредбата на чл. 20 от Наредба № 16-1594 от 13.03.2013 г. (комплектност на документите, форма и образец) на 746 броя постъпили комплекта документи. Извършени са 569 проверки за верността на данните и резултатите в съответствие с изискванията на чл. 63а, ал.1, т.2 от ЗЕЕ на документация от обследване и сертифициране на сгради. При установяване на пропуски при постъпилата документация са изпратени 129 броя уведомителни писма за отстраняване на пропуските и коригиране на данните.

2.3.    Въвеждане на информацията в Националната информационна система за енергийна ефективност (НИСЕЕ)
-    В съответствие с наредбата за информацията, след контрол и окомплектоване, в НИСЕЕ е извършено въвеждане на информацията на 712 комплекта документи от обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; 508 броя сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради и 15 комплекта документи от обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
-    Извършено е регистриране и въвеждане на 145 броя получени годишни отчети за управлението на енергийната ефективност в промишлени системи по чл. 36 от ЗЕЕ в НИССЕЕ.
-    Извършено е актуализиране на базата данни за състоянието на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 27 ал.1 от ЗЕЕ, като е въведена информацията за 166 броя доклади от проверка за ЕЕ на отоплителни инсталации използващи водогрейни котли и 79 броя нови декларации.
-    Извършено е актуализиране на базата данни за състоянието на климатични инсталации по чл. 28, ал. 1. от ЗЕЕ, като е въведена информацията за 72 броя доклади за климатични инсталации и 32 броя нови декларации.
-    Извършено е актуализиране на списъците на лица, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи с 71 нови вписвания.
-    В съответствие с разпоредбата на чл. 23в, ал. 1 и чл. 33а, ал. 1 от ЗЕЕ  е създадена база данни за одитори вписани в регистъра по чл.23 а, ал.1 и чл.34 а, ал.1 от ЗЕЕ за изготвени обследвания за ЕЕ на сгради и ПС, оценки за съответствие на част ЕЕ на инвестиционен проект и проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации.
-    Въз основа на информацията в НИСЕЕ са изготвени голям брой различни по вид справки.

3.    Контролни проверки за наличност на необходимите технически средства и персонал при лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност
3.1.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Извършени са 8 броя контролни проверки за наличност на техническите средства и квалифициран персонал съгласно изискванията на чл. 34, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата по чл. 34a, ал.1 от ЗЕЕ, обследващи за енергийна ефективност промишлени системи. Изготвени са констативни протоколи, връчени са на проверяваните лица. При извършените проверки не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.

3.2.    Контролни проверки за изпълнение на задълженията от лицата, вписани в публичния регистър за обследване за енергийна ефективност на сгради
Извършени са 16 броя контролни проверки за наличност на техническите средства и квалифициран персонал съгласно изискванията на чл. 23, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата по чл. 23a, ал. 1 от ЗЕЕ, извършващи обследване и сертифициране на сгради. Изготвени са констативни протоколи и са връчени на проверяваните лица. Не са установени нарушения на изискванията на ЗЕЕ.
 
4.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в промишлени системи и сгради
4.1.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в промишлени системи
Получени са и са проверени отчетите на 236 собственици на промишлени системи, задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 36 от ЗЕЕ, преди предаването им за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да се направят нужните корекции.

4.2.    Контрол по изпълнението на дейностите по управление на енергийната ефективност в сгради
Получени  са отчети на 280 собственици на сгради, задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 12 и чл. 36 от ЗЕЕ. Проверени са всички отчети преди предаването им за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да се направят нужните корекции.

5.    Контролни проверки на подадени заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ)
През 2014 г. са разгледани 17 830 бр. заявления за издаване/прехвърляне на гаранции за произход на енергията от ВИ, подадени от 2016 бр. производители.
За всяко от подадените заявления е изготвен и попълнен чек-лист, съдържащ заключение на проверяващия експерт и предложение за издаване или за отказ за издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ.
В случаите, в които е установено, че подадените заявления и/или приложенията към тях не отговарят на изискванията на нормативната уредба, на заявителите са изпратени 571  писма с  указания за отстраняване на допуснатите нередности.
В резултат на установени административни нарушения през 2014 година са съставени 242 акта за установяване на административни нарушения, от които са връчени 237 акта.

 

Контролна дейност 2015 г.

Контролна дейност 2015 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА  ДЕЙНОСТТА НА АУЕР ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2015 Г.

I.    КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.    Контролни проверки на задължените лица по ЗЕЕ

 • Извършени са 17 броя контролни проверки на собствениците на промишлени системи за изпълнениe на задължението по § 4 от ЗЕЕ на лицата по чл. 10, т. 3 от отменения ЗЕЕ за изпълнение на поставените им индивидуални цели. За резултатите са изготвени констативни протоколи и са връчени на задължените лица.  
 • Извършени са 4 броя контролни проверки за наличност на техническите средства и квалифициран персонал съгласно изискванията на чл. 59, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата по чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ, обследващи за енергийна ефективност промишлени системи. Изготвени са констативни протоколи, връчени са на проверяваните лица и са дадени предписания за отстраняване на нередностите.
 • Извършени са 20 броя контролни проверки на собствениците на сгради за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в съответствие с чл. 38, ал. 4 от ЗЕЕ. За резултатите са изготвени констативни протоколи и са връчени на задължените лица. Дадени са предписания за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
 • Извършени са 12 броя контролни проверки на собствениците на сгради за изпълнениe на задължението по § 4 от ЗЕЕ на лицата по чл. 10, т. 2 от отменения ЗЕЕ за изпълнение на поставените им индивидуални цели. За резултатите са изготвени констативни протоколи и са връчени на задължените лица. Дадени са предписания за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
 • Извършени са 11 броя контролни проверки за наличност на техническите средства и квалифициран персонал съгласно изискванията на чл. 43, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ на лицата по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, извършващи обследване и сертифициране на сгради. Изготвени са констативни протоколи и са връчени на проверяваните лица.

2.    Издаване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС)

 • Постъпили са 48 нови комплекта документи във връзка с подадени заявления за издаване на УЕС на сгради, на които е извършен е входящ контрол.
 • След привеждане на документацията в съответствие с изискванията на нормативната уредба са изготвени контролни листове за 55 комплекта документи и са издадени 53 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в сгради и 2 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания на промишлени системи.

3.    Входящ контрол и въвеждане на информация в НИСЕЕ

 • Извършена е проверка за съответствие с разпоредбата на чл. 20 от Наредба № 16-1594 от 13.03.2013 г. (комплектност на документите, форма и образец) на 1453 броя постъпили комплекта документи. Извършени са 1090 проверки за верността на данните и резултатите в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ на документация от обследване и сертифициране на сгради. При установяване на пропуски при постъпилата документация са изпратени 143 броя уведомителни писма за отстраняване на пропуските и коригиране на данните.
 • Извършена е проверка за съответствие с разпоредбата на чл. 19 от Наредба № РД- 16-346 от 2 април 2009 г. (комплектност на документите, форма и образец) на 62 броя постъпили комплекта документи от извършени обследвания на промишлени системи. Извършени са проверки за съответствие с нормативните изисквания и верността на данните и резултатите в съответствие с изискванията на чл. 90, ал.2, т.1 от ЗЕЕ. При установяване на пропуски при постъпилата документация са изпратени уведомителни писма за отстраняване на пропуските и коригиране на информацията.
 • В съответствие с наредбата за информацията, след контрол и окомплектоване, в НИСЕЕ е извършено въвеждане на информацията на 1453 комплекта документи от обследване за енергийна ефективност на сгради. Извършено е въвеждане на информацията за 484 броя сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради.
 • В съответствие с наредбата за информацията, след контрол и окомплектоване, в НИСЕЕ е извършено въвеждане на информацията на 58 комплекта документи от обследване за ЕЕ на промишлени системи.
 • Извършено е актуализиране на списъците на лица, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи с 13 нови вписвания.
 • В съответствие с разпоредбата на чл. по чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал. 1  от ЗЕЕ  за поддържане база данни на сградите, за които са извършени дейности по чл. 43, ал. 1 и/или 2, отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните инсталации, на които са извършени проверки, предприятията, промишлените системи и системите за външно изкуствено осветление, на които са извършени обследвания през предходната година, през 2015 г. са приети и обобщени 312 списъка от задължени лица.
 • Извършено е актуализиране на базата данни за състоянието на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 52, ал.1, т. 1 от ЗЕЕ, като е въведена информацията за
  • 224 броя доклади от проверка за ЕЕ на отоплителни инсталации използващи водогрейни котли и
  • 33 броя нови декларации.
 • Извършено е актуализиране на базата данни за състоянието на климатични инсталации по чл. чл. 52, ал.1, т. 2 от ЗЕЕ, като е въведена информацията за
  • 71 броя доклади (по дата на постъпване в АУЕР) и
  • 2 броя нови декларации.

Въз основа на информацията в НИСЕЕ са изготвени 195 броя различни по вид справки.  

4.    Дейности по вписване в регистрите по чл. 44, ал. 1 и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ

 • Извършен е преглед и анализ на всички постъпили в регистрите искания.
 • В регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ през отчетния период са вписани 42 фирми и 3 консултанти по енергийна ефективност, отказана е регистрация на 9 фирми, вписани са 73 промени в обстоятелствата, заличени са 48 фирми, извършени са 38 пререгистрации.
 • В регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ са вписани 7 фирми, отказана е регистрация на 3 фирми, вписани са 19 промени в обстоятелствата, заличени са 12 фирми, извършени са 23 пререгистрации.
 • Във връзка с установени пропуски и несъответствия при процедурите по вписване, пререгистрация, вписване на промени и заличаване на заявителите са изпратени 143 писма с искане за отстраняването им.
 • Извършени са съответните вписвания в електронната база данни към НИС по ЕЕ.
 • Изготвени са досиета на вписаните в регистрите по чл. 44, ал. 1 и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ лица.
 • Изготвени са 27 отговора на запитвания, отнасящи се до дейността на регистъра.
 • Изготвени са 6 информационни справки относно вписани в регистъра обстоятелства.
 • Осъществена е цялостна организация на изпълнението на дейностите по проект по ОПАК № 14-32-26/18.08.2014 г. „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги”.

5.    Други дейности:

 • Участие в изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на енергийната ефективност;
 • Участие в дейностите на много работни групи и комисии по различни проекти;
 • Участие в международни и национални конференции, семинари, обучения и работни срещи;
 • Изготвяне и изнасяне на презентации относно нормативната база в областта на енергийната ефективност на промишлени системи;
 • Изготвяне на отговори по постъпила в АУЕР кореспонденция, свързана с приложение на нормативната уредба за енергийна ефективност на сгради и промишлените системи – писма и отговори на въпроси във Форума;
 • Отговор на запитвания по телефона по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕЕ от министерства, общини, собственици на сгради/ПС, фирми извършващи обследване за ЕЕ и други;
 • Изготвяне и изпращане по електронната поща на напомнителни и други писма до енергийните одитори и общините – 4 броя;
 • Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.

II. КОНТРОЛ ПО ВИЕ

  1.    Дейности свързани с НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012г.:

 • Съгласно  НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. За набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в  Република България в АУЕР са постъпили и обрабатени за отчетния период 7529 отчетни форми.
 • Изготвени 5 справки за потенциала, производството потреблението на енергия от        възобновяеми източници в  Република България за МЕ.

2.   Дейности извършени в АУЕР, свързани с постъпилите заявления за заявления за издаване, прехвърляне, гаранциите за произход на енергия от ВИ:

 •   В АУЕР за отчетния период са постъпили и разгледани 19230 бр.  заявления за издаване, прехвърляне, гаранциите за произход на енергия от ВИ.
 •   Изпратени са 650 бр. писма за отстраняване на несъответствия до производителите на  енергия от ВИ.
 •   Съставени са и 204 бр. АУАН.
 •   За отчетния период са издадени 12 бр. заповеди за отмяна на гаранции за произход.
 •   Изготвяне на информация КЕВР -12 бр.  

3.  Дейности свързани с изготвяне и поддържане на регистър за издадените и прехвърлени гаранции за произход:

 •   Информация от регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход е он-лайн на сайта на АУЕР и предлага електронни услуги.
 •   Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и създаване и поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд.
 •    АУЕР изготвя и поддържа досиета на производителите на енергия от ВИ и за отчетния период, които възлизат на 2170 бр.

4.  Дейности свързани с плановите проверки на АУЕР на производителите на енергия от ВИ:

 •    Направени  проверки на място в 57 обекта,  произвеждащи енергия от ВИ.

  5.     Други дейности:

 •  Изготвяне отговор на запитвания  по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕВЕ;
 •  Участие в  обучения и работни срещи;
 •  Изготвяне и изпращане по електронната поща на напомнителни и други писма до производители на ЕВИ;
 •  Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.

Контролна дейност 2016 г.

Контролна дейност 2016 г.

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА  ДЕЙНОСТ НА АУЕР ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2016 Г.


I.    ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

1. Контролни проверки на задължените лица по чл. 89, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийната ефективност
1.1 Извършени са два броя контролни проверки по искане на собствениците на сгради за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в съответствие с чл. 38, ал. 4 от ЗЕЕ. За резултатите са изготвени констативни протоколи и са връчени на задължените лица. Дадени са предписания за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
1.2 Входящ контрол
1.2.1 Извършена е проверка за съответствие на 2654 броя доклади от извършено обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно  Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г..
1.2.2 Извършена е проверка за съответствие на 109 броя доклади от извършени обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи (ПС) и 17 броя доклади от извършени обследвания за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление (СВИО), съгласно Наредба № РД- 16-346 от 2 април 2009 г. и Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г.
3. Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ за спазване реда и условията на чл. 89, ал. 2, т. 2 от ЗЕЕ
3.1 Извършени са проверки за верността на данните и резултатите на 1859 обследвания и сертификати в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ и 796 обследвания и сертификати по изискванията чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕ;
3.2 Извършени са проверки за съответствие с нормативните изисквания и верността на данните и резултатите на 109 ПС и 17 СВИО в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 2, т. 1 от ЗЕЕ.
4. Издаване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС)
4.1 Подадени са 39 заявления за издаване на УЕС, на които е извършен входящ контрол. След привеждане на документацията в съответствие с изискванията на нормативната уредба са изготвени докладни записки за 39 комплекта документи и са издадени 85 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в сгради и 21 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в промишлени системи.
5. Въвеждане на информацията в НИСЕЕ, в съответствие с Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация, извършено, както следва:
5.1 2655 комплекта документи от обследване за енергийна ефективност на сгради в т.ч. 1511 по „НП за ЕЕ на МЖС“;
5.2 109 комплекта документи от обследване за енергийна ефективност на ПС;
5.3 17 комплекта документи от обследване за енергийна ефективност на СВИО;
5.4 324 броя сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради;
5.5 132 доклада от проверка  на отоплителни инсталации с водогрейни котли  в т. ч. 39 декларации;
5.6 50  доклада от проверка  на климатични инсталации в т. ч. 27 декларации;
5.7 251 декларации за годишното потребление за енергия;
5.8 275 обследвания по мярка 4.1“Инвестиции в земеделските стопанства“ по програма на МЗХ.
5.2 Съставяне на 53 броя акта за установени административни нарушения, свързани с неподаване на информация по Наредбата, както следва:
5.2.1 на обшини – 19
5.2.2 на собственици на промишлени системи - 34
6. Контрол върху публични регистри:
6.1 Регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ (обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради)
6.1.1 Регистрирани нови 31 фирми и 4 консултанти по ЕЕ;
6.1.2 Отказана регистрация на 2 фирми;
6.1.3 Пререгистрирани 97 фирми;
6.1.4 Вписване на промени в обстоятелствата на 96 фирми;
6.1.5 Заличени 31 фирми.
6.2 Регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ (обследване за ЕЕ на промишлени системи)
6.2.1 Регистрирани нови 12 фирми;
6.2.1 Отказана регистрация на 2 фирми;
6.2.3 Пререгистрирани 12 фирми;
6.2.4 Вписване на промени в обстоятелствата на 20 фирми;
6.2.5 Заличени 4 фирми.
7. Други дейности:
7.1 Разглеждане на проекти за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по програма на Министерството на икономиката (МИ). Прегледани и подадени към МИ 998 доклада от обследване на предприятия.Общо постъпили документи -1790 бр.
7.2 Участие в изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на енергийната ефективност;
7.3 Участие в дейностите на работни групи и комисии по различни проекти;
7.4 Участие в международни и национални конференции, семинари, обучения и работни срещи;
7.5 Изготвяне и изнасяне на презентации в областта на енергийната ефективност на промишлени системи;
7.6 Изготвяне на отговори по постъпила в АУЕР кореспонденция, свързана с приложение на нормативната уредба за енергийна ефективност на сгради и промишлените системи – писма и отговори на въпроси във Форума;
7.7 Отговор на запитвания по телефона по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕЕ от министерства, общини, собственици на сгради/ПС, фирми извършващи обследване за ЕЕ и други;
7.7 Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.


II.     ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ  ИЗТОЧНИЦИ:
1. Дейности свързани с Наредба № РД-16-1117 ОТ 14.10.20111г.
1.1 Разглеждане на заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВИ и съпътстващите ги документи - 19 644 броя подадени от 201                производители;
1.2 Изготвяне и попълване на вътрешни документи – резултат от проверката на документите за издаване и прехвърляне  на гаранции за произход,съдържащ заключение на проверяващия експерт за издаване или за отказ за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ;
1.3 Изпращане на 523 броя писма за отстраняване на допуснатите нередовности в заявления, в които е установено несъответствие с нормативната уредба;
1.4 Съставяне на 312 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/ за неспазване на законоустановения срок за подаване на заявленията, от които:
- Връчени  245 броя;
- предупредени по чл. 28 от ЗАНН – 82
- издадени наказателни постановления - 130;
- наложени санкции в размер на – 62 000 лв
- събрани санкции в размер на – 34 000
1.5 Изготвяне на заповеди за издаване и прехвърляне гаранции за произход към съответните крайни снабдители, обществен доставчик и търговци с енергия;
1.6 Съставени 12 броя заповеди за отмяна на гаранции за произход след изтичане на тяхната валидност;
2. Контролна дейност :
2.1 0Извършени са 12 проверки на място и по документи в обекти произвеждащи енергия от ВИ;
3. Актуализиране на Националната информационна система /НИС/  за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВИ в Република България, съгласно чл.52 от ЗЕВИ и в съответствие с изискванията за информацията по чл.54 от ЗЕВИ.
4. Дейности свързани с Наредба № РД-16-558 от 05.08.2012г.
4.2 Предоставяне на информация за производство на енергия от ВИ на КЕВР - 12 бр.;
4.3 Проверка на постъпила тримесечна и годишна информация за производство на ел.енергия от ВИ от задължените по ЗЕВИ лица-8155 бр. отчета;
4.4 Изготвяне на писма до производители на енергия от ВИ и на био горива;
4.4.1Общ брой досиета-2288бр., от които121 бр. нови досиета;
5. Други дейности :
5.1 Съставени и връчени 15 броя акта за извършени нарушения по чл.10,ал.3,т.2 от ЗЕВИ;
5.2 Отговори на запитвания по телефона по прилагане на нормативната уредба по ЗЕВИ;
5.4 Участие в  обучения и работни срещи свързани с прилагането на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Контролна дейност 2017 г.

Контролна дейност 2017

О Т Ч Е Т
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
Дирекция „КОНТРОЛ и ИНФОРМАЦИЯ“
ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2017 Г.

 

I. КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Контрол по чл. 89, ал. 1, от ЗЕЕ върху дейността на:

• крайните клиенти, когато провеждането на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно този закон или друг нормативен акт е задължително за тях – 11 проверки;
• задължените лица по чл. 10, т. 2 и 3 от отменения Закон за енергийната ефективност изпълняват индивидуалните цели за енергийни спестявания до 31 декември 2016 г., определени в съответствие с отменения Закон за енергийната ефективност, определени в Поименен списък одобрен с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС - 15 проверки;
• за изпълнение на задълженията по чл. 43, ал.1 т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ, на лицето вписано в Публичния регистър на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, да разполага с необходимите технически средства и необходимия персонал, определени с Наредба РД -16 - 301 от 10 март 2014 г. – 6 проверки;
• за изпълнение на задълженията по чл. 57, ал.2, т. 3 от ЗЕЕ - промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh. – 3 проверки.

Входящ контрол на постъпилите документи в АУЕР съгласно:

• разпоредбата на чл. 22 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. на 834 броя постъпили комплекта документи за сгради.
• разпоредбата на чл. 18 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г.:
- 171 броя постъпили комплекта документи от извършени обследвания на промишлени системи (ПС);
- 46 броя постъпили комплекта документи от извършени обследвания на системи за външно изкуствено осветление (СВИО);
- 10 броя постъпили комплекта документи по ИСО.

Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ

• Извършени са по реда и условията на чл. 89, ал. 2, т. 2 от ЗЕЕ
- проверки за верността на данните и резултатите на 584 обследвания и сертификати в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ и 250 обследвания и сертификати по изискванията чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕ.
- проверки за съответствие с нормативните изисквания и верността на данните и резултатите на 171 ПС и 30 СВИО в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 2, т. 1 от ЗЕЕ.

Издаване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС)

• Подадени са 99 заявления за издаване на УЕС, на които е извършен е входящ контрол. След привеждане на документацията в съответствие с изискванията на нормативната уредба са изготвени докладни записки за 98 комплекта документи и са издадени 396 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в сгради, 47 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания в промишлени системи и 11 броя удостоверения за постигнати енергийни спестявания от търговци на енергия;
• Подадено е 1 заявление за прехвърляна на УЕС и е извършено прехвърляне.

Публични регистри:

1. Регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ (обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради)
• Регистрирани нови 10 фирми и 5 консултанти по ЕЕ;
• Отказани регистрации на 1 фирма;
• Пререгистрирани 71 фирми;
• Отказ от пререгистрирани 1 фирма;
• Вписване на промени в обстоятелствата на 69 фирми;
• Отказ от промени 4 фирма;
• Заличени 17 фирми и 1 консултант.

2. Регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ (обследване за ЕЕ на промишлени системи)
• Регистрирани нови 2 фирми;
• Отказани регистрации на 1 фирми;
• Пререгистрирани 3 фирми;
• Вписване на промени в обстоятелствата на 9 фирми;
• Отказ от промени 4 фирма.

Други дейности:

• Участие в изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на енергийната ефективност;
• Участие в дейностите на много работни групи и комисии по различни проекти;
• Участие в международни и национални конференции, семинари, обучения и работни срещи;
• Изготвяне и изнасяне на презентации относно нормативната база в областта на енергийната ефективност на промишлени системи;
• Изготвяне на отговори по постъпила в АУЕР кореспонденция, свързана с приложение на нормативната уредба за енергийна ефективност на сгради и промишлените системи – писма и отговори на въпроси във Форума;
• Отговор на запитвания по телефона по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕЕ от министерства, общини, собственици на сгради/ПС, фирми извършващи обследване за ЕЕ и други;
• Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.

 

II. КОНТРОЛ ПО ЗЕВИ

Дейности свързани с НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012г.:

• Съгласно НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. За набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България в АУЕР са постъпили и обработени за отчетния период 8183 отчетни форми.

• Изготвени справки за потенциала, производството потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България за МЕ.

Дейности извършени в АУЕР, свързани с постъпилите заявления за заявления за издаване, прехвърляне, гаранциите за произход на енергия от ВИ:

• В АУЕР за отчетния период са постъпили 19331 бр. и разгледани 18864 бр. заявления за издаване и прехвърляне на гаранциите за произход на енергия от ВИ и 9 броя само за издаван на гаранциите за произход на енергия от ВИ .
• Изпратени са 603 бр. писма за отстраняване на несъответствия до производителите на енергия от ВИ.
• Съставени са и 171 бр. АУАН за 2017г.
• Връчени са 184 бр. АУАН.
• За отчетния период са издадени 12 бр. заповеди за отмяна на гаранции за произход.
• Изготвяне на информация КЕВР -12 бр.

Дейности свързани с изготвяне и поддържане на регистър за издадените и прехвърлени гаранции за произход:

• Информация от регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход е он-лайн на сайта на АУЕР и предлага електронни услуги.
• Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и създаване и поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд.
• АУЕР изготвя и поддържа досиета на производителите на енергия от ВИ и за отчетния период, които възлизат на 2324 бр.

Дейности свързани с планови проверки и по сигнали в обекти на производителите на енергия от ВИ:

• Направени проверки на място в 15 обекта, произвеждащи енергия от ВИ.

Други дейности:

• Изготвяне отговор на запитвания по прилагане на нормативната уредба в областта на ЗЕВИ;
• Участие в обучения и работни срещи;
• Изготвяне и изпращане по електронната поща и на хартиен носител на напомнителни и други писма до производители на ЕВИ;
• Изготвяне на документи и други материали за публикуване в интернет-страницата на АУЕР.
• Повишаване на квалификация на служителите.

Сравнително големият дял на индустрията в крайното енергийно потребление, както и високите нива на енергийна интензивност на този сектор, са причина той да бъде във фокуса на нормативната уредба по енергийна ефективност (ЕЕ).

Прочети още...