eea eea

Ръководство

Г-н Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор
Г-н Ивайло Алексиев

Ивайло Василев Алексиев е роден през 1966 г.

Дълги години е заемал ръководни и мениджърски длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на технически системи и др.

До назначаването му за изпълнителен директор на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на „Камара на енергийните одитори” и председател на Управителния съвет на „Стопанска камара – Добрич”.

Завършил е Техническия университет - София - инженер по електроника и автоматика. Има придобити професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в Техническия университет - Варна и др. Владее английски, немски и руски езици.

Назначен за изпълнителен директор на АУЕР на 02 септември 2013 г.

 

АГЕНЦИЯТА е организирана в обща и специализирана администрация.

Дирекция Обща администрация

Дирекция „Обща администрация“ подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.


За контакти:


Ния Иванова - директор
Тел. (02) 915 4032
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност на ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ в АУЕР по ЗЕЕ – Чл. 19 от Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи.


В 14-дневен срок от датата на приемане на резултатите от обследването собственикът на промишлената система е длъжен да представи с придружително писмо до изпълнителния директор на АУЕР следните документи:

1.    заверено копие на резюме на хартиен носител и на магнитен/оптичен носител;
2.    заверено копие на протокола (примерен образец) за приемане на резултатите от обследването по чл. 18 от Наредба № РД-16-346;
3.    декларация на лицето, извършило обследването за липса на обстоятелства по чл. 34, ал. 2 ЗЕЕ.
 
 

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на СГРАДИ

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, собственикът на сградата представя в АУЕР с придружително писмо следните документи:
1.    Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност:
на хартиен носител (заверено копие) и на електронен носител.
Приложение 2 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
2.    Сертификат за енергийни характеристики:
на хартиен носител (заверено копие).                                                                                        
Приложение 3 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
3.    Протокол за приемане на резултатите от обследването по чл. 21, ал. 3 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 5 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
4.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ:
на хартиен носител (оригинал).
Приложение 4 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
5.    Доклад/и от проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, ако е приложимо:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 3 и Приложение 4 към Наредба №РД-16-932/23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

Изброените документи се представят в срок до 7 дни от датата на подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването.

Публична покана с предмет: „Визуализация и публичност на дейностите по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 19.03.2014 г.

Публична покана

Документация за участие

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията


 Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 21.03.2014 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията


Публична покана с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ( АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Публична покана

Документация за участие


До
всички заинтересовани лица

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки с Решение № 1/16.01.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие е прекратена откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Решение за прекратяване на обществената поръчка

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 17.01.2014 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения по документацията


Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:
"Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър".

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 17.04.2013 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

На 18.04.2013 г. от 10,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет.2, зала 3  ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет : "Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър" в изпълнение на договор № 12-32-1/21.11.2012 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

На 18.05.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37, ет. 2, зала 3, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър”.

На 23.07.2013 г. /вторник/ от 9.00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37, ет. 2, зала 3, Комисия, назначена от Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ще разгледа офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър”.
На откритото заседание на комисията право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 НАЧАЛО

По предложение на Българска стопанска камара, днес (13.02.2013 г.) се състоя работна среща на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие – г-н Кирил Георгиев и главния секретар на Камарата – г-н Петър Денев.

 В хода на разговора бе направен кратък преглед на досегашната дейност на двете организации чрез съвместно участие в различни форуми и пропагандирането на проблемите на енергийната ефективност в регионален и секторен аспект, взаимното информиране по важни проблеми на енергийното развитие и съвместни законодателни инициативи. 
Бе обменена информация за приоритетите на двете организации и възможностите за обмяна на информация и организирането на съвместни действия от интерес за икономиката. В тази връзка бе подчертано, че от определен интерес и за АУЕР, и за БСК, е подготовката на нов Закон за енергийната ефективност, намаляването на административната тежест за бизнеса в областта на одитите на енергийната ефективност, както и подобряването на диалога между администрацията и бизнеса. С особен акцент бе подчертана необходимостта от налагането на пазарни механизми в областта на енергетиката и енергийната ефективност на икономиката в България в синхрон с най-актуалните тенденции в страните от Европейския съюз. В тази връзка бяха постигнати и договорености за конкретни практически действия на експертно ниво с оглед постигането на по-добра ефективност в дейностите от взаимен интерес.

На срещата присъстваха и г-н Кирил Желязков – главен директор в БСК и г-н Михаел Делийски – председател на Асоциацията за екологичен инженеринг.
 

ВАЖНО!
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО НАБИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПОТЕНЦИАЛА, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
      

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с разпоредбата на чл. 53 от Закона за енергията от възобновяеми източници , (обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм. и доп., бр. 29 от  10 април 2012 г.), уреждаща  задълженията на лицата, които трябва да предоставят информация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие и  съгласно Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България Ви уведомяваме за следното:

Образците, представляващи приложения от № 1 до № 6 от посочената наредба във формат Excel могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията www.seea.government.bg, в рубриката „Документи”, подменю „Закон за енергията от възобновяеми източници”.

Разпоредбата на чл. 13. ал. 1 и ал. 2 от Наредбата предвижда информацията и данните да се предоставят от задължените лица за тримесечни и годишни периоди.  Тримесечната информация се подава до 25-о число на следващия месец, а годишната информация - до 31 януари на следващата календарна година. Съгласно чл. 13 ал. 4 от посочената наредба информацията се подава от задължените лица на хартиен и магнитен/оптичен носител или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Съгласно чл. 64 ал. 2 от ЗЕВИ на лице, което не предостави информация в случаите, предвидени в този закон и в нормативните актове по прилагането му, се налага глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Телефон за контакт: (02) 915 4024 - Людмила Матева, Диана Анчева

ВАЖНО!
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със зачестили въпроси относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) и на основание указания, предоставени от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Ви уведомяваме за следното:

За енергия от възобновяеми източници, произведена до края на месец юни 2012 г., за която не са издадени гаранции за произход, заявления могат да се подават в срок до изтичане на 10 месеца след месеца, през който енергията е произведена.

За енергия от възобновяеми източници, произведена след месец юли 2012 г. заявления за издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за произход се подават съгласно чл. 4, ал. 3 от горепосочената наредба – за производители извън тези по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ – в срок до 1 календарен месец след изтичане на месеца, през който енергията е произведена.

Указания, за попълване на документи за издаване на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници, можете да намерите ТУК

 Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, Агенцията за устойчиво енергийно развитие в качеството си на бенефициент ще кандидатства с проектно предложение „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“.

Предвид изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, АУЕР следва да представи заедно с проектното предложение и приблизителни оценки на разходите по предвидените в проекта дейности. В тази връзка АУЕР кани всички заинтересовани лица  да представят в АУЕР, гр. София 1000, ул. Сердика № 11 до 23.07.2013 г. индикативни оферти за дейностите по проекта. Предвидените по проекта дейности и конкретните задания за съответните дейности може да намерите тук.
С цел ускоряване на процедурата,  заинтересованите  лица могат да изпращат своите оферти освен на книжен носител и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

ДОКУМЕНТИ

Методически указания за обследване на енергийна ефективност в промишлени системи - 2005 г.

Закон за енергийната ефективност

Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики
     - Приложение 1:образец на резюме
     - Приложение 2:образец на сертификат

  Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи

Рамкови споразумения с:
          
- Камарата на фирмите, извършващи енергийни обследвания и сертифициране на сгради (КФИЕОСС)
              - ССИ
              - БСК
              - Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА)
              - Българска Асоциация Природен газ (БАПГ)

•    Програми : Дългосрочни, краткосрочни, ЕЕ, СЕЕТЕК и др.

►    Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007 г.
►    Отраслова краткосрочна програма „Транспорт”
►    План за национална енергийна ефективност: SEETEC, 2003Годишни цели и отчети

Годишен доклад за предоставените и администрирани държавни помощи от Агенция no енергийна ефективност /АЕЕ/ през 2010г.Финансиране

Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност при крайния потребител и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници – 2011

Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност – 2010


Държавно Финансиране 2008

 Доклад за отпуснатите и администрирани от Агенция по енергийна ефективност държавни помощи през 2008 г

 Схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел подобряване конкурентноспособността на българските предприятия и за насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването.
(пълно съдържание на документа MS Word)

 Важно - Заповед РД-16-1058/10.10.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ МЕСТНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО до 15.11.2008

 Списък на одобрените бенефициенти:

1. "ЗАИ" АД
2. "Старт" АД
3. "Самоков - Боровец" АД
4. "РАИС" ООД
5. "Витавел" АД
6. "Алт Ко" АД
7. "Конпло" АД
8. "Лесилмаш 98" АД
9. "Хром" АД
10. "Завод за хартия" АД
11. "Ножаров" АД
12. "Сигмабус" еАД
13. "Дунапак-Родина" АД
14. "Винпром - Ямбол" ЕАД
15. "Хлебопроизводство" ООД
16. "Хлебозавод" ООД
17. "Нектар" АД
18. "Хлебопроизводство и сладкарство" еООД
19. "Топаз Мел" ООД
20. "Вин. С. Индустриис" ООД
21. "Винпром Русе" ЕООД
22. "Енергоремонт - Кресна" АД
23. "БКК - 95" ООД

 


Държавно Финансиране 2007

 Насоки за кандидатстване за отпускане набезвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийнаефективност с цел подобряване конкурентноспособността на българските предприятия и за насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването
(пълно съдържание на документа MS Word)

Насоки(Утвърден документ)

Заповед РД-16-910 за утвърждаване на насоки за кандидатстване за отпускане набезвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийнаефективност с цел подобряване конкурентноспособността на българските предприятия и за насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването

Списък на одобрените бенефициенти:

1. „Завод Осъм” АД
2. ”Топлофикация Враца” ЕАД
3. „Топлофикация ВТ” АД
4. „ЗКС – Стоманобетон” ЕАД
5. „Мелта – 90” АД
6. „Топлофикация Бургас” ЕАД
7. „Топлофикация Габрово” ЕАД
8. „Руно Казанлък” АД
9. „Чайка” АД
10 „Мебел” АД
11. „Топлофикация Плевен” ЕАД
12. „Витавел” АД
13. „Алупласт-ЖТГ” ЕООД
14. „Евроетил” АД
15. „Булджак” АД
16. „Брамас 96” АД
17. „Старс къмпани” ООД
18. „Добруджански хляб” АД
19. „М Моторс” АД
20. „Аскания Кастинг” ЕООД
21. „Сторко” ЕООД
22. „Интериор глас” ООД
23. „Електростарт”АД
24. „Черноморско злато” АД
25. „АБ” АД
26. „Детелина” ООД
27. „Финтекс” ООД
28. „Биндер” АД
29. „Монтана Трико” ЕООД

 


Държавно Финансиране 2006

Насоки за кандидатстване за безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел въвеждане на енергоспестяващи технологии в малките и средни предприятия

 


Наредба № 16-1594 от 13.11. 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

10 април 2014 г.

Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност

Предложения по проекта на Закон може да изпращате в нормативно определения (14 дневен) срок, на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

14 февруари 2013 г.

 С доклад на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие до министъра на икономиката, енергетиката и туризма е предложен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 84 от 2011 г., изм. и доп., бр. 54 от 2012 г.).

Проектът цели облекчаване на процедурата за издаване на гаранции за произход на енергия, произведени от възобновяеми източници чрез намаляване на сроковете за разглеждане на заявленията и издаване на документите.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Предложения по проекта можете да изпращате в 14-дневен срок на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.