Често задавани въпроси

Необходими документи за освобождаване от задължително обследване за енергийна ефективност при прилагане на система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от ЗЕЕ


Минималните изисквания за освобождаване от изискването за задължително обследване за енергийна ефективност, на които трябва да отговаря прилаганата система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), са дефинирани в чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, като не са представени.
За освобождаване на конкретно дружество от изискването за задължително обследване за енергийна ефективност в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е необходимо с писмо от представляващото го лице да бъдат представени следните  документи:

1.    Декларация за прилагане в дружеството на система за управление на енергията или на околната среда, която отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени в чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, като не са представени.
   2.    Валиден сертификат за системата за управление на енергията (СУЕ) или на околната среда (СУОС);
   3.    Заверено копие/извадка на системата, което да показва, че тя отговаря на минималните изисквания по чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

ВАЖНО!
Задълженията:
•    по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ за ежегодно подаване на декларация и
•    по чл. 63 от ЗЕЕ за ежегодно подаване на отчет
остават в сила в съответните срокове, независимо от освобождаването за задължително обследване за енергийна ефективност.

 

Въпрос №1: Какви са крайните срокове за подаване на информация от задължените лица по Приложения № 1 - 6 на Наредба № РД-16-558/08.05.2012г.?

Отговор:

Срокът за подаване на тримесечната информация в АУЕР е до 25-то число на месеца, следващ изтичането на съответното тримесечие.

Срокът за подаване на годишната информация в АУЕР е до 31 януари на следващата календарна година.

Забележка: За облекчаване режима на отчитане, информацията за четвъртото тримесечие може да се подаде заедно с годишния отчет в една бланка.

Въпрос №2: Как се предоставя информацията за тримесечните и годишни справки от задължените лица по Наредба № РД-16-558/08.05.2012г.?

Отговор:

Информацията от задължените лица се предоставя на хартиен и магнитен носител във формат Excel.

Въпрос №3: Къде се предоставя информацията за тримесечните и годишни справки на задължените лица по Наредба № РД-16-558/08.05.2012г.?

Отговор:

Информацията се предоставя в деловодството на АУЕР на адрес: гр.София, п.к. 1000, ул. Сердика № 11.

Въпрос №4: Има ли изискване за поставяне на подпис и печат на задълженото лице върху хартиения носител на Приложение № 1-6 от Наредба № РД-16-558/08.05.2012г.?

Отговор:

В Наредбата няма изискване за поставяне на подпис и печат върху хартиения носител от задълженото лице.

Въпрос №5: Какво се разбира под термините „краен снабдител“ и „обществен доставчик“ в т.6 А от Приложение № 1 към Наредба № РД-16-558/08.05.2012г.?

Отговор:

Функцията на „краен снабдител“ се изпълнява от съответното електроразпределително дружество, на което задълженото лице продава произведената електрическа енергия от възобновяеми източници (ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про и др.).

Функцията на „обществен доставчик“ се изпълнява от Националната електрическа компания (НЕК).

Въпрос №6: Как се подава информация от задължените лица по Наредба № РД-16-558/08.05.2012г., ако обектите са повече от един?

Отговор:

Задълженото лице трябва да предостави информация за всеки обект на отделен хартиен носител, като посочи наименованието на обекта непосредствено след името на търговското дружество.

Забележка: Когато едно задължено лице предоставя информация за повече от един обект, данните за всички обекти могат да бъдат качени на един магнитен носител.